نوسان در بورسهاي دنيا

Jahan e-Sanat - - News - فرابورس

بيشتر بازارهاي آسيايي با روند افزايش//ي همراه ش//دند در حالي كه گزارشهاي عملكرد شركتها در چي//ن رضايتمن//د نب//وده و نتوانسته توجه سرمايهگذاران را از ريسكهاي سياسي اروپا دور كند. به گزارش س//نا، بازارهاي آسيايي در حال//ي كه نگران تصميم فدرال رزرو آمريكا براي نرخ بهره هستند، انتخاب//ات در اروپا نيز ب//ر نگراني آنه//ا افزوده اس//ت. در اي//ن بين، عملكرد ش//ركتهاي چيني نيز بر اين نگرانيها افزوده و موجب افت شديد شاخصها در اين منطقه شده است. اين در حالي است كه قيمت پون//د انگليس رون//د نزولي و يوآن چين روند صعودي به خود گرفته است. اما در بازار ژاپن، افت قيمت سهام بانكها موجب سقوط شاخص تاپيكس ش//د در حالي كه شاخص ش//ركتهاي چيني نيز افت بسيار ش//ديدي را متحمل ش//د. در اين بين، قيمت پوند انگليس با سقوط نسبي همراه شد در حالي كه آمار نشاندهنده كاهش ميزان محبوبيت حزب محافظهكار به رهبري ترزا مي در انتخابات اس//ت. قيمت نفت نيز با ادامه روند نزولي همراه ش//د در حالي كه قيمت آتي سنگآهن به كمترين ميزان نسبت به ماه نوامبر معامله شد. شاخصهاي آسيايي با روند افزايشي همراه شدند در حالي كه پيشبيني عملكرد شركتهاي چين//ي مثبت بود ام//ا همچنان تا س//طح مورد انتظ//ار فاصله زيادي دارد. عملكرد ش//ركتها نشان داد ك//ه دومي//ن اقتصاد برت//ر دنيا در حال پوستاندازي است و توانسته مقداري از پيشبينيهاي چهار ماه ابتدايي س//ال خود را پوشش دهد. اين در حالي است كه دادهها و آمار ژاپن حاكي از اين است كه توليدات صنعتي در اين كشور در ماه آوريل ب//ا افزايش همراه بوده در حالي كه تقاضاهاي خارجي همچنان از اين كش//ور رو به افزايش اس//ت و اين تقاضاها توانسته اقتصاد ژاپن را سرپا نگه دارد. بر اين اساس انتخابات در بريتانيا، آلمان و ايتاليا يك ريسك سياسي تلقي ميشود در حالي كه گفتوگوها و ش//عارها براي خروج بريتانيا از اتحادي//ه اروپا همچنان پابرجاس//ت. بر اين اساس، روزنامه تايم//ز لن//دن در آخري//ن گزارش آم//اري خ//ود از انتخابات نوش//ته اس//ت كه ح//زب ترزا م//ي ممكن اس//ت 20 صندل//ي را در پارلمان از دس//ت بدهد. نخستين مناظره تلويزيوني ميان ترزا مي، رهبر حزب محافظهكار و نخس//توزير فعلي و جرمي كوربين، رهبر حزب كارگر انگلستان روز گذشته درحاليكه 9 روز به انتخابات زودهنگام پارلماني بريتاني//ا باقي اس//ت برگزار ش//د. مهمتري//ن موضوعاتي ك//ه در اين مناظره به آن پرداخته ش//د حمله تروريس//تي منچس//تر و مذاكرات برگزيت بود. نظرسنجيهاي جديد نش//ان ميدهد كه ب//ا رونمايي از برنامهه//اي مالياتي دو حزب براي آينده انگلس//تان، اختالف فاحشي كه حزب محافظهكار پيشتر ايجاد كرده بود تا حدود زيادي كم شده و به زير 10 درصد تنزل يافته است. در صورت رقم خوردن نتايجي شبيه آنچه نظرسنجيها نشان ميدهند، حزب محافظهكار باوجود پيروزي مجدد به اهداف خود براي افزايش تعداد كرس//يهاي خ//ود نخواهد رس//يد و اين شكست بزرگي براي نخستوزير است. اين در حالي است كه حزب حاكم محافظهكار به منظور افزايش تسلط خود بر مجلس عوام اقدام به برگزاري انتخابات زودهنگام كرده است و در صورتي كه به نتايج ضعيفتر از وضع فعلي دست يابد با سياست خود انتحار سياسي كرده است. در سوي ديگر رييسجمهور آمري//كا درگيريه//اي جديدي را با آلمان بر س//ر اختالفنظرها رقم زده اس//ت در حالي ك//ه اين مقام مسوول همچنان درگير بحثهاي بودجهاي و انتخاباتي اس//ت. اما در بازارهاي آس//يايي ب//ا وجود اخبار متعدد، ش//اخص آسيا- پاسيفيك با افت 0/2 درصدي همراه ش//د در حالي كه شانگهاي چين 0/2 درصد مثبت شد. ش//اخص اصلي بورس هنگكنگ با رش//د 0/1 درصدي همراه ش//د در حالي كه ش//اخص تاپيكس ژاپن اف//ت 0/3 درصدي داشت. در ادامه در استراليا شاخص

افزايش 0/1 درصدي را از آن خود كرد و بورس كرهجنوبي بدون تغيير ش//اخص ب//ه معامالت ادامه داد.دراروپاش//اخصآتي با تغيير اندكي مواجه ش//د در حالي كه ش//اخص نزدك ب//ا روند رو به رشد روبهرو شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.