بهرهبردارياز0043 طرحدرشهركهايصنعتي

Jahan e-Sanat - - News - زاویه

پيشي گرفتن عرضه از تقاضا كوروش طواحن افزود: امروز با وضعيت نامناس//بي در ب//ازار خودروه//اي خارجي مواجهايم و ركودي »وحشتناك« به ويژه از عيد امسال تاكنون بر آن حاكم است.

به گفته اين فعال بازار خودرو، پيش//ي گرفتن عرضه از تقاضا، يكي از داليل اصلي اين ركود اس//ت كه فضاي انتخاباتي بر آن بيتاثير نبوده است.

وي در ادام//ه با انتق//اد از برخي قوانين داخل//ي، اظهار داش//ت: ورود خودروهاي ب//ياموس//ري )ش//امل از حدود 9 ماه پيش تاكنون )با وجود پرداخت پول و ح//ق گمركات( به دلي//ل اينكه به س//فارش آمريكا در آلمان س//اخته شده، بسته ش//ده؛ اين در حالي است كه دولت به خريد هواپيم//ا از آمريكاييها مبادرت كرده است.

طواحن همچنين با اش//اره به مشكالت گمركي يادآوري كرد: اين مشكالت سبب ش//د ماههاي بهمن و اسفند سال گذشته اج//ازه ورود خودروهاي خارج//ي به بازار داده نش//ود اما ورود ناگهاني و يكباره آنها پس از ايام عيد نوروز بازار را با مازاد عرضه مواجه كرد.

فعال بخشخصوصي حوزه خودرو عوامل اصلي ركود در بازار خودروهاي خارجي را نب//ود تقاضا در بازار، بيپول//ي يا كمپولي مش//تريان و همچنين دست نگهداشتن از خريد تا زمان اطالع از سياستهاي جديد دولت به ويژه پس از انتخابات عنوان كرد.

وي پيشبيني كرد امس//ال شاهد اتفاق خاصي در بازار خودروهاي خارجي نباشيم.

طواحن در ادامه با اشاره به اينكه در دو س//ال اخير شاهد بازار بدي در خودروهاي خارجي هس//تيم، افزود: پ//س از اجرايي شدن برنامه جامع اقدام مشترك )برجام( تاكنون شاهد تغيير هر روزه قوانين هستيم و م//ردم منتظرند ببينند چه چيزي پيش ميآيد؛ اين مساله دردسرهاي جدي براي واردكنن//دگان اتومبيل داش//ته و ركودي عميق در بازار حاكم شده است.

فع//ال بازار خودرو ب//ا تقدير از عملكرد دولت در كاهش نرخ تورم و ثبات نس//بي قيمت ارز ك//ه ثبات در تصميمگيريهاي واردكنندگان خودرو را به دنبال داش//ته، تاكيد كرد: با اين وجود ركود حاكم بر بازار آزاردهنده است.

طواحن همچنين با اش//اره به كم شدن تنوع خودروه//اي خارجي در بازار پس از برجام بيان داشت: از سال 2013 به داليل زيستمحيطي از ورود خودروهاي با حجم موت//ور باالي 2500 سيس//ي و همچنين واردات خودروهاي لوكس جلوگيري ش//د و همين مس//اله به كاهش تنوع خودرو در بازار انجاميد.

وي افزود: پس از آن با تصويب قوانيني براي حماي//ت از مصرفكنندگان، جلوي ثب//ت س//فارش بس//ياري از خودروه//اي خارج//ي گرفته ش//د و ركود در ب//ازار را مضاعف كرد.

تولي/د 2 درصد خودروهاي جهان در ایران

در ح//ال حاض//ر ح//دود دو درص//د خودروهاي عرضه شده در جهان در ايران توليد ميشود. وزارت صنعت اخيرا ويرايش دوم »برنام//ه راهب//ردي وزارت صنع//ت، مع//دن و تج//ارت« را منتش//ر كرد كه در آن راهبردهاي اين وزارتخانه براي توسعه بخش صنعت كشور پيشبيني شده است. بخشي از برنامه راهبردي اين وزارتخانه در حوزه صنايع مرب//وط به »برنامه راهبردي صنعت خودرو« است.

در برنام//ه راهب//ردي صنع//ت خودرو راهكارهاي//ي در زمين//ه توس//عه و تقويت صنع//ت خ//ودرو در حوزهه//اي مرتب//ط پيشبيني و اطالعاتي نيز در زمينه وضعيت و جايگاه فعلي صنعت خودروي ايران ارائه شده است.

براساس اين اطالعات، ايران با دارا بودن جمعيت//ي در حدود ي//ك درصد جمعيت جهان س//هم دو درص//دي از توليد خودرو در جهان دارد.

ايران در سال 1390 با توليد بيش از يك ميليون و 600 هزار دس//تگاه ركورد توليد خودرو را شكس//ت و به رتبه سيزدهمين توليدكنن//ده ب//زرگ خ//ودرو در جه//ان دست يافت.

البته در س//الهاي بعد از آن با كاهش توليد اين جايگاه از دس//ت رفت بهگونهاي كه در س//ال 1392 توليد خ//ودرو با افت ش//ديد ب//ه ح//دود 750 ه//زار دس//تگاه كاهش يافت.

ب//ا اين حال از س//ال 1393 با مديريت دولت يازدهم روند توليد خودرو در كشور مجددا صعودي شده و سال به سال افزايش يافت. براي سالجاري نيز رشد 25 درصدي توليد خودرو پيشبيني شده است.

اواخر اس//فندماه س//ال گذش//ته مركز واردات و ام//ور مناطق آزاد و ويژه گمرك در بخش//نامهاي به گمركات سراسر كشور اعالم كرد: ثبت سفارش و ورود خودروهاي س//واري با حج//م موتور بي//ش از 2500 سيسي به كشور در سال 1396 همچنان مجاز نيست.

براس//اس مصوبه هيات وزيران در دهم تيرماه 1382 در م//ورد آييننامه اجرايي ضوابط فن//ي واردات خودرو، ورود خودرو به كشور منوط به داشتن نمايندگي رسمي خدم//ات پس از ف//روش، اخذ گواهيهاي فن//ي و زيس//تمحيطي از س//ازمان ملي استاندارد و سازمان حفاظت محيطزيست و رعايت نو بودن و قدمت س//ال س//اخت اس//ت؛ بر اين اساس واردات و ترخيص هر خودرويي كه اين ش//رايط را ندارد ممنوع بوده و تاكنون نيز هيچ خودروي ممنوعهاي وارد نشده است.

ایرنا-مديرعاملسازمانصنايعكوچكوشهركهايصنعتيايرانبابيان اينكهامسالپيشبينيميشودسههزارو004 طرحصنعتيدرشهركهاو نواحيصنعتيكشوربهرهبرداريوراهاندازيشود،اعالمكرد:نسبتواحدهاي تعطيل شده به واحدهاي مستقر در شهركها و نواحي صنعتي كشور در دولتيازدهماز02 به41 درصدكاهشيافتهاست.

علي يزداني افزود: كاهش تعداد واحدهاي تعطيل شده در شهركها و نواحي صنعتي با وجود مشكالت پيش روي دولت، نشان از تاثيرات مطلوب برنامههاي تعيين شده براي رشد و توسعه صنعت در كشور دارد.

وي اظهار كرد: تالش داريم با بهرهگيري از همه ظرفيتهاي كشور، تعداد واحدهاي تعطيل و راكد در شهركها و نواحي صنعتي را باز هم كاهش داده و ميزان بهرهوري در سطح واحدها را نيز افزايش دهيم.

اين مقام مس//وول به برنامههاي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتيكشوراشارهكردوگفت:درحوزهاقتصادمقاومتي52 زيرپروژهداريم كهيكيازمهمترينآنهاتكميلزيرساختهايصنعتياست.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در اين راستا به طور مستمر ازشهركهاونواحيصنعتيكشوربازديدميكنيمتامشكالتوموانعاجراي طرحهاينيمهتمامازميانبرداشتهوبرايتكميلزودترطرحهايصنعتيبه ويژهباپيشرفتباالي06 درصدتصميمگيريشود.

وياظهاركرد:امسالهمچنينپيشبينيميكنيم031 هزارشغلجديد در واحدهاي توليدي مربوط به شهركها و نواحي صنعتي كشور ايجاد شود. يزداني ابراز اميدواري كرد با اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي در بخش صنعتشاهدايجادشغلهايپايداردرشهركهاونواحيصنعتيكشورباشيم. يزداني يادآوري كرد: ميزان صادرات كاالهاي توليد شده در بنگاههاي كوچك ومتوسطدرسالگذشتهيكميلياردو007 ميليوندالربود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.