مدیر تصفیه شرکت سایپا شمال )سهامی خاص( »در حال تصفیه«

Jahan e-Sanat - - News -

معرفياولينخودرويپليستكسرنشينجهان قب//ول داريم ك//ه ‪BAC Mono‬ فقط ب//ه عنوان يك خودروي جذاب و هيجانانگيز مطرح است اما به نظر ميرسد كه حاال شانس حضور در نيروي پليس را دارد.

دس//تكم تا امروز همه خودروه//اي پليس حداقل دو سرنش//ين بودهاند. اما ‪BAC Mono‬ فقط يك سرنشين دارد و شايد از اين نظر عجيبترين خودروي پليسي باشد كه تاكنون ديدهايد. در واقع اين انتخاب براي يك خودروي پليس حتي نوع ماموريتهاي آن را نيز غيرممكن ميكند.

در حال حاضر ‪Briggs Automative Company‬ كه با نام اختصاري BAC ناميده ميشود يك دستگاه خودروي Mono را در اختي//ار نيروي پليس جزيره Mono قرار داده اس//ت. اين شركت خودروسازي اهل ليورپول انگلستان بارها خ//ودروي فوق را در رويدادهاي گوناگون به نمايش درآورده و حاال در اختيار ناوگان پليس قرار داده است.

قرار است اندي گريوس، راننده حرفهاي، كارشناس تصادفات و موتورسوار پليس براي اولين بار با اين خودرو رانندگي كند. ويبااش//ارهبهموتور5/2 ليتريچهارس//يلندر503 اس//ب بخاري Mono گفت: اين خودرويي فوقالعاده است و مسلما عالقهمن//دان زيادي دارد. تالش داريم رانندگي ايمن را ترويج دهيم. باورتان نميشود چه تعداد از مردم ميخواهند با شما صحبتكنندوسوالهايمتعدديبپرسندوقتيافسرانپليس راننده اين خودرو هستند. نسخه ویژه كادیالك V – CTS در ژاپن ش//ركت آمريكاي//ي كاديالك ه//م جزو آن دس//ته از خودروس//ازاني است كه همواره نسخههاي ويژهاش را روانه بازار ژاپن ميكند. حاال نيز نس//خه ويژه ‪Carbon Black‬ خودروي V – CTS را در اين كشور عرضه كرده است.

اي//ن خودرو صرفا منحصر به ژاپن اس//ت بنابراين فقط بس//تههاي ‪Carbon Black‬ مشابه آن در بازارهاي ديگر عرضه ميشود.

اين خودرو بيشتر از لحاظ ظاهري متفاوت شده و تغيير چندان//ي از لح//اظ موتوري ندارد. بنابراي//ن محصول فوق همچن//ان داراي يك موتور 6/2 ليت//ري V8 به توان 640 اسببخار است و ميتواند ظرف مدت 3/7 ثانيه سرعتش را از صفر به صد كيلومتر در ساعت برساند. بيشينه سرعت اين خودرو 321 كيلومتر در ساعت اعالم شده است. V – CTS ف//وق داراي تريمهاي ‪Sable Black‬ و ‪Crystal white‬ coat – Tri است.

بسته ارتقايي V – ‪Carbon Black CTS‬ داراي يك جلو پنجره مشكي همرنگ ديفيوزر جلو، وروديهاي هواي كناري و اس//پويلر عقب است. رينگهاي خودرو نيز جهت هماهنگي با ديگر بخشها داراي رنگ تيره هستند.

گفتني است بيامو نيز هرازگاهي خودروهاي ويژهاش را به صورت انحصاري در بازار ژاپن عرضه ميكند. هنوز اطالع دقيق//ي در مورد قيم//ت ‪V Black‬ – ،CTS زمان دقيق فروش و تيراژ محدود آن در دسترس نيست. قيمتهونداآكوردهيبریديتغييریافت هوندا آكورد حدود 4645 دالر ارزانتر شده است. اين س//دان هيبريدي در ماه اكتبر س//ال گذش//ته با قيم//ت پايه 57298 دالر در بازار هند معرفي ش//د اما با گذش//ت زمان اين خودرو با قيم//ت 62842 دالر نيز به فروش ميرس//يد. اكنون كه قانون مالياتي GST در هند اجرا ميش//ود، مدلهاي هيبريدي با مالياتهاي بيشتري مواجه ميش//وند. هوندا در پي بهرهگيري از اين موقعيت و فروش مدلهاي هيبريدي بيش//تر قبل از گرانتر شدن آنهاست. بنابراين قيمت آكورد بار ديگر به حدود 57638 دالر رسيده است.

آكورد هيبريدي پس از غيبتي طوالني در اين كش//ور عرضه ش//د. اين س//دان پرچمدار تنها در يك نسخه و با نيرومحركه هيبريدي در هند عرضه ميش//ود. اين خودرو به صورت CBU وارد هند ميشود و به همين دليل مدلي گران به ش//مار ميرود. حت//ي نيرومحركه هيبريدي اين خودرو نيز كمكي به كاهش قيمت آن نكرده به همين دليل آكورد فروش كمي را در هند ثبت كرده است.

به گزارش خبرخودرو، نيروي آكورد هيبريدي از تركيب موتور بنزيني چهار س//يلندر 2/4 ليتري و دو موتور برقي با توان كلي 215 اس//ببخار و گش//تاور 315 نيوتن متر تامين ميشود.

گيربكس اين خودرو يك نس//خه e-CVT است كه نيرو را به چرخهاي جلو منتقل ميكند. اين سدان لوكس داراي مجموع//هاي از تكنولوژيه//ا و تجهيزات همچون چراغهاي فول ،LED روكش چرم، سيس//تم سرگرمي با نمايشگر لمسي، صندليهاي جلو با تنظيم برقي و فضاي كابين مناسب است. توقفتوليدلكسوس درایاالتمتحده توليد لكس//وس CT200h در اياالت متحده پس از مدل 2017 آن ادامه نخواهد داشت.

اين خودروساز با تاييد اين خبر اعالم كرده اين خودرو در اياالتمتحدهمدل8102 نخواهدداشتامادربازارهايديگر همچنان به فروش ميرسد.

CT200h بهعنوان مدل پايه اين برند شناخته ميشود و فروش آن هرگز نميتواند قابل مقايسه با ديگر خودروهاي لوكس پايه همچون مرسدس CLA يا آئودي A3 باشد. لكس//وسدرسالگذشته3098 دس//تگاهاز CT200h را فروخت در حالي كه مرس//دس CLA فروش 25792 دستگاهي و A3 فروش 31538 دستگاهي داشته است. در خود اين خودروس//ازي ني//ز CT200h فروش خوبي نداشته در حالي كه NX فروش 54884 دستگاهي را در سال6102 ثبتكردهاست.

CT200h داراينيرومحركههيبريديمشتركباتويوتا پريوس قبلي است كه نشان ميدهد ميزان مصرف سوخت تركيبييكليتردرهر8/71 كيلومترآنبيشترازهمتاي تويوتايشاستكهمصرفيكليتردرهر1/22 كيلومتردارد. لكسوس تصميم دارد براي پر كردن جاي خالي ،CT200h يك كراس اوور ساب كامپكت جديد به نام UX را به خط توليد خود اضافه كند. تا آن زمان، لكسوس NX ارزانترين گزينهبراياينخودروسازژاپنيخواهدبودكهباقيمتيباالتر از 36 هزار دالر به فروش ميرسد. بدینوس//یله از کلیه بستانکاران ش//رکت دعوت میشود که هرگونه طلب و ادعایی از شرکت دارند با در دست داشتن مدارک خود ظرف مدت 6 ماه از تاریخ انتشار اولین آگهیبهنشانیتهران-کیلومتر51 جادهمخصوصکرج-شرکتسایپامراجعهنمایند واال در اجرای ماده مذکور، دارایی بین بستانکاران و صاحبان سهام تقسیم خواهد شد. این آگهی 3 مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه منتشر میشود. پیرو آگهی انحالل مندرج در روزنامه رسمی 20680 مورخ 94/12/11 بدینوسیله از کلیه بستانکاران شرکت مذکور دعوت میشود با در دست داشتن مدارک و مستندات طلب خود ظرف مدت شش ماه از تاریخ درج اولین آگهی به آدرس: تهران- خیابان نیاوران- خیابان فیضیه- روبروی اردوگاه شهید باهنر- خیابان شهید داود جبلی- بنبست دریا- پالک -1 کدپستی 19773633 مراجعه نمایند. بدیهی است پس از انقضاء مدت مذکور هیچگونه ادعایی پذیرفته نخواهد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.