جدا شدن بازرگاني از صنعت بستگي به نظر رييسجمهور دارد

Jahan e-Sanat - - News -

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: جدا ش//دن بازرگاني از بخش صنعت بستگي به كارشناسي و نظر رييسجمهور دارد ولي هنوز اين مساله در دولت مطرح نشده است.

محمدرضا نعمتزاده روز چهارش//نبه در حاش//يه جلسه دولت و در جمع خبرنگاران افزود: وقتي دولتي عوض ميشود بهترين وضعيت اين است كه براي تغيير ساختار اتفاقاتي بيفتد ولي معتقديم صنعت، معدن و تجارت بايد يكپارچه باشند ولي هرچه مجلس و دولت تصميم بگيرند، نهايي خواهد شد.

وي درباره برنامههاي اين وزارتخانه به منظور ايجاد تحول در بخش صنعت در آينده اظهار داشت: بعد از ابالغ سياستهاي اقتصاد مقاومتي اين وزارتخانه چش//مانداز 10 س//اله صنعت را تهيه و منتشر كرد و در حال حاضر در همين راستا عمل ميكنيم.

وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: فكر نميكنم تغييري در اين سياستها با تغيير دولت اتفاق بيفتد و اميدواريم تس//هيالتي فراهم شود كه بتوانيم اين سياستها را با سرعت به پيش ببريم.

نعمتزاده خاطرنش//ان كرد: براساس آماري كه براي 12 ماه گذشته اعالم شده است رشد صنعت مناسب بوده و در سال گذشته رشد صنعت باالي شش درصد بوده است و اميدواريم همين روند در سالجاري حفظ شود و شايد بهتر نيز ش//ود.به گزارش ايرنا، وي گفت: در بخش رونق توليد به صنايع كوچك و متوسط در سال گذشته توجه ويژهاي شد و امسال نيز با تصويب ستاد اقتصاد مقاومتي قرار است اين موضوع تجديد شود.

وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: طي جلساتي كه با بانك مركزي داشتيم مقرر شد واحدهايي كه در اندازه واحدهاي كوچك و متوسط هستند در جهت رفع مشكل كمبود نقدينگيشان از طريق سيستم بانكي مساعدت شود.

نعمتزاده با بيان اينكه به آينده صنعت خوشبين هستم، گفت: پيشبيني صادرات نيز به گونهاي خواهد بود كه طبق برنامه ششم توسعه 20 يا 25 درصد رشد داشته باشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.