چارهاي جز اجراي طرح كارورزي نداريم

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا-يككارشناسبازاركارميگويد:منتقدانطرحكارورزيحقدارند از آن ايراد بگيرند ولي واقعيت اين است كه در شرايطي كه با بحران بيكاري مواجههستيموجواناننااميددرخانههانشستهاندچارهايجزاجرايچنين طرحهايي نداريم و بايد از هر ظرفيتي استفاده كنيم.علياكبر لبافي طرح كارورزي وزارت كار را مورد ارزيابي قرار داد و گفت: دستورالعمل اجرايي طرح كارورزيفارغالتحصيالندانشگاهيكهبهمنماهسالگذشتهدرشورايعالي اشتغال به تصويب رسيد، طرح بسيار خوبي است. متاسفانه پذيرش دانشجو در دانشگاههاي ما براساس نيازسنجي بازار كار شكل نگرفته و به همين دليل بايد به دنبال اجراي چنين طرحهايي باشيم.وي تاكيد كرد: در روند اجراي طرح، وزارت كار حتما بايد ظرفيتها و نتايج طرحهاي اجرا شده قبلي را مورد ارزيابي و بررسي قرار دهد تا نقاط قوت و ضعف طرح شناسايي شود.لبافي ادامه داد: مشابه اين طرح در دولت گذشته نيز اجرا شد كه براي طول دوره، مدت زمان تعيين كرده بود كه ظرف يكسال انتقال تجربه صورت گيرد و از طرفي جذب كارورز توسط بنگاه مشروط به دريافت امتيازاتي شده بود. اين كارشناس بازار كار متذكر شد: در آييننامه طرح قبلي كارفرما در طول برنامه توسعه از معافيت استفاده ميكرد ولي در طرح كارورزي روي دو سال تنظيم كردند كه كارفرما در ازاي بهكارگيري كارورز تا دو سال از پرداخت حق بيمه معاف شود. همچنين در آن طرح رقمي به عنوان دستمزد در نظر گرفتهشدهبودوليدراينطرح،دستمزديبهكارورزپرداختنميشودبلكه كمكهزينهاي است كه حين آموزش دريافت ميكند.به گفته لبافي، طرح كارورزي نسبت به طرح قبلي محكمتر است چون در آن مازاد بر نيروي كار موجود ديده و اعالم شده عالوه بر افرادي كه كارفرما ميتواند به كار گيرد بايد نيروهاي قبلي خود را نگه دارد و از طريق انتقال تجربه ميتواند نيروهاي واحدي را در بنگاه ايجاد كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.