ايمني كارخانههاي صنعتي ايران در حد صفر است

Jahan e-Sanat - - News - دنياي خودرو

يك كارشناس ايمني با بيان اينكه ايمني كارخانههاي كش//ور در حد صفر اس//ت و مديران صنعتي به موضوع ايمن//ي فقط در حد تامين كفش ايمن//ي و لباس توجه دارند، گفت: در نامه به وزير صنعت، نس//بت به غيرايمن بودن كارخانهها و خطرات آن هشدار دادم.

غالمرضا كيارسي با بيان اينكه دليل اصلي اين حوادث عدم آموزش و رعايت قوانين ايمني در كارخانههاس//ت، تصريح كرد: دليل 95 درصد حوادث، عامل انساني است و فقط پنج درصد حوادث به دليل س//هلانگاري عمدي اتفاق ميافتد.

وي با تاكيد بر لزوم توجه مديران صنعتي به موضوع ايمني، افزود: اخيرا ش//اهد بروز اتفاقاتي در كارخانههاي داخلي بوديم اما هيچ برخوردي با مديران اين كارخانهها نميشود. اين در حالي است كه در خارج از كشور پس از بروز حوادث، صاحب كارخانه توس//ط پليس و با تقاضاي شركت بيمه جلب ميشود تا دليل اتفاق مشخص شود.

به گفته كيارس//ي، اكثر مديران ايراني وابسته به فرد يا س//ازماني هس//تند و به همين دليل برخوردي با آنها نميشود.

وي با بيان اينكه در كشورهاي ديگر، روساي جمهور داراي مشاوراني در زمينه ايمني هستند، گفت: اين مساله در كشورهاي توسعهيافته از اهميت زيادي برخوردار است اما در ايران چنين چيزي روال نيست.

كيارس//ي با اش//اره به اهمي//ت نق//ش كارخانهها در دستيابي به اقتصاد مقاومتي، گفت: بيشتر كارخانهها در شهركهاي صنعتي مستقر هستند اين در حالي است كه شهركهاي صنعتي از ايمني مناسبي برخوردار نيستند. حتي برخي از شهركها فاقد ايستگاه آتشنشاني بوده يا فاصله زيادي با آتشنشانيهاي مناطق ديگر دارند.

اين كارش//ناس ايمني ادامه داد: با توجه به نامناسب بودن وضعيت ايمني در كارخانهها و همچنين شهركهاي صنعت//ي، هفته قبل نامهاي به نعم//تزاده، وزير صنعت نوشتم و نسبت به اين موضوع هشدار دادم.

وي در ادام//ه با اش//اره به دولتي بودن ش//ركتهاي بيمهاي ب//زرگ در ايران گفت: با بروز حوادث، ش//ركت بيم//ه مبل//غ هنگفت//ي را از جي//ب دولت ب//ه كارخانه حادثهديده پرداخت ميكند، اين در حالي اس//ت كه در دنيا شركتهاي بيمه، خصوصي هستند.

كيارس//ي توضيح داد: در دنيا شركتهاي بيمه براي بيمه كردن كارخانهها ابتدا ارزيابي ريسك انجام ميدهند و پس از آنكه مش//كالت مربوط به ايمني كارخانهها حل ش//د با آن واحد صنعتي قرارداد منعقد ميكنند. اين در حالي اس//ت كه در ايران ابتدا شركت بيمه با كارخانهها ق//رارداد ميبن//دد و بعد از آن ميگويد مثال ش//ش عدد كپسول آتشنشاني در كارخانه قرار دهيد.

وي تاكي//د كرد: در كش//ورهاي ديگر حتي اس//تقرار شلنگ آبرس//اني در انبارها داراي قاعده خاصي است اما در اي//ران به دليل بيفرهنگي و عدم آموزش مديران در بحث ايمني با بحران مواجه هستيم.

كيارس//ي با بيان اينكه در استان تهران تعداد زيادي ناحي//ه صنعتي وجود دارد كه هيچكدام ايمن نيس//تند، گف//ت: در ش//هركهاي صنعتي مانند ش//هرك صنعتي پوش//اك به جاي ايمنس//ازي، به فكر زيباسازي شهرك هس//تند در حال//ي ك//ه ابت//دا باي//د به موض//وع ايمني توجه شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.