كمدياحمقانه

Jahan e-Sanat - - News - سينما

مه/ر- فيلم س//ينمايي »زرد« به كارگرداني مصطف//ي تقيزاده و تهيهكنندگي كامران مجيدي به عنوان تنها فيلم ايراني بخش مسابقه بيستمين جشنواره فيلم شانگهاي چين انتخاب شد.

پخش بينالملل اين فيلم برعهده شركت ‪Iran ArtHouse Film‬ به مديريت مرجان عليزاده است.

جشنواره شانگهاي از جشنوارههاي الف دنياست كه به همراه جشنواره بوسان كرهجنوبي، معتبرترين جشنوارههاي قاره آسيا هستند. در دورههاي گذشته اين جشنواره سينماگران برجستهاي چون امير كاستاريكا، لوك بس//ون، اليور اس//تون، دني بويل، وانگ كار واي ...و رياست هيات داوران جشنواره شانگهاي را برعهده داشتهاند.

كريستينمونجيو،كارگردانرومانياييكهباساختفيلمچهارماهوسه هفته و دو روز و فيلمGraduation توانست نخل طالي جشنواره كن را به دست آورد، رييس هيات داوران اين دوره از جشنواره شانگهاي است.

جش//نواره فيلم ش//انگهاي 17 تا 26 ژوئن در كش//ور چين برگزار ميشود.

در خالصه داس//تان »زرد« آمده اس//ت: آدمهاي عجيبي هستيم... امروزمون با فردا خيلي فرق ميكنه.

بهرام رادان، ساره بيات، مهرداد صديقيان، شهرام حقيقتدوست، بهاره كيانافشار، آناهيتا درگاهي، عليرضا استادي، اميرعلي نبويان، متين ستوده، مرتضي تقيزاده، علي صالحي، ش//هروز دلافكار، حسين نائيني، فرهاد مهدوي و حسين مهري بازيگران اين فيلم پربازيگر هستند.

فيلم »زرد« به زودي در سينماهاي كشور اكران عمومي ميشود.

رابرت دنيرو در سخنراني پس از دريافت مدرك دكتراي افتخاري از دانش//گاه »براون«، بار ديگر دولت آمريكا را مورد انتقاد شديد قرار داد.

او دنيرو پس از دريافت جايزه دكتراي افتخاري هنرهاي زيبا از دانش//گاه »براون« در ايالت رودآيلند گفت: آمريكاي تحت رياستجمهوري »دونالد ترامپ« به يك كمدي غمانگيز و احمقانه تبديل شده است. دنيرو از دانشجويان درخواست كرد براي مقابله با اين ديوانگي و جنون در دوران رياستجمهوري ترامپ فعاليت كنند.

اين بازيگر مطرح س//ينماي جهان كه از ابتدا از منتقدان سرسخت رييسجمهور جديد آمريكا بود در بخش ديگري از سخنانش خطاب به دانشجويان اظهار كرد: زماني كه شما مدرسه را آغاز كرديد، آمريكا كشوري الهامبخش و موفق بود و حاال داريد در زماني فارغالتحصيل ميشويد كه كشورمان به يك كمدي تراژيك و احمقانه تبديل شده است. پيشنهادم اين است كه دروازههاي دانشگاه را ببنديد و همينجا بمانيد اما اگر دانشگاه را ترك ميكنيد براي تغيير كار كنيد. براي توقف اين ديوانگي كار كنيد. همين حاال شروع كنيد تا دانشجويان سال بعد در دنيايي بهتر فارغالتحصيل شوند.

دنيرو چندي پيش نيز در اظهاراتي گفته بود دولت آمريكا هنر را هدف گرفته و به صورت بالقوه در حال محروم كردن آمريكا از هنرمندان بزرگ در جهت اهداف سياسي تفرقهانگيز خود اس//ت. چارلي چاپلين ني//ز يك مهاجر بود كه احتماال نميتوانس//ت از بررسيها و فيلترهاي مهاجرتي بيش از حد امروز عبور كن//د و اميدوارم اكنون از ورود چاپلين بعدي به آمريكاجلوگيرينكنيم.

اي//ن بازيگر 73 س//اله ك//ه بازي در بي//ش از 100 فيلم س//ينمايي را در كارنامه هنري دارد، عالوه بر كس//ب جايزه اسكار براي بازي در فيلم »پدرخوانده« در سال 1981 براي فيلم »گاو خشمگين« بهترين بازيگر مرد جوايز گلدنگلوب ش//د، در سال 1993 ش//ير طالي افتخاري جشنواره ونيز را گرفت، در س//ال 2000 جايزه يك عمر دستاورد سينمايي جش//نواره سنسباستين را گرفت و در س//ال 2008 جايزه مش//اركت چشمگير در صنعت س//ينما را از كارلو ويواري دريافت كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.