كمپاني فرانسوي، آثار كيارستمي را ترميم ميكند

Jahan e-Sanat - - News -

كمپاني فرانس//وي «2MK» قرار است 20 فيلم از س//اختههاي عباس كيارس//تمي را با باالترين كيفيت ترميم كند.

بر اساس توافقي كه بين كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ايران و كمپاني «2MK» به امضا رس//يده اس//ت، اين ش//ركت فرانس//وي 20 فيلم از آثار عباس كيارستمي از جمله »خانه دوست كجاست«، »زندگي و ديگر هيچ« و »مسافر« )اولين ساخته بلند سينمايي اي//ن كارگردان نامدار ايراني( را با كيفيت 4K ترميم و مرمت ميكند.

»زندگي و ديگر هيچ« بخش//ي از س//هگانه معروف »كوكر« اس//ت كه ش//امل دو فيلم ديگر »خانه دوست كجاست« و »زير درختان زيتون« نيز ميشود كه حق نماي//ش آنها پيش از اين توس//ط «2MK» خريداري رشده است.

در مي//ان 20 فيلمي كه قرار اس//ت ترميم ش//ود، آثار كمترشناختهش//ده و همچني//ن 14 فيلم كوتاه و نيمهبلند از كيارس//تمي نيز ديده ميش//ود و اولين س//اخته وي با عنوان »نان و كوچه« نيز يكي از اين فيلمهاس//ت.

كمپاني «2Mk» در حال حاضر تقريبا حق پخش تم//ام فيلمهاي كيارس//تمي را در اختيار دارد كه از آن جمله ميتوان به »مثل يك عاش//ق«، »كپي برابر اص//ل«، »طعم گي//الس« )برنده نخل طالي س//ال ،(1997 »ش//يرين« ...و اش//اره كرد.

مارين كارميتز، رييس اين كمپاني فرانسوي گفت: از ديرباز رابطه بسيار نزديكي با كيارستمي و از سال ،1999 تهيهكنندگ//ي و توزيع فيلمهاي او را برعهده داشتهايم. كتابخانه اين كمپاني در حال حاضر شامل 400 اث//ر از بزرگان س//ينماي جهان از جمله چارلي چاپلين، فرانس//وا تروفو، كريس//توف كيشلوفس//كي، ديويد لينچ، كلود ش//ابرول، آلن رن//ه، زاويه دوالن، اليور آس//اياس، آنيس وردا، ژاك دمي و كيارس//تمي است. از طريق اين فيلمها، ميراث سينماي جهان را جاودان//هميكني//م.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.