احترامبهانقالب،احترامبهآزادي،امنيتوحاكميت

Jahan e-Sanat - - News -

معاون سيما كه صبح ديروز در پشت صحنه يك سريال طنز حاضر شده بود با پرسش خبرنگار ايسنا درباره پخش ربناي محمدرضا شجريان از تلويزيون مواجه شد كه به نظر ميرسد پاسخ وي، وضعيت پخش اين اثر را پيچيدهتر كرد.

مرتضي ميرباقري در پاسخ به اين پرسش كه آيا سازمان صداوسيما در قبال پخش دعاي ربناي محمدرضا شجريان رويكرد جديدي اتخاذ كرده است، گفت: پخش نشدن اين دعا از صداوسيما منعي بوده كه خودشان باعث آن شدهاند. اگر از سوي ايشان احترام به انقالب، احترام به آزادي، امنيت و حاكميت ابراز شود، هيچ منعي براي پخش اين دعا وجود ندارد.

اويادآورشد:بارهاگفتهامايشانبهدليلشركتدرجريانفتنه88 اشتباهات فاحشي انجام دادند كه واقعا پيشنهاد ما به هنرمندان اين است كه در مسايلي كه امنيت كشورشان را به خطر مياندازد و ميتواند خيانت در كشور را ايجاد كند نبايد حضور پيدا كنند و بازي بخورند چراكه هنرمند آدم سياسي نيست. هنرمند بايد در كار اصلي خودش قرار بگيرد بنابراين زماني كه اين مسايل اتفاق ميافتد باعث ميشود آن رسالت اساسي كه يك هنرمند موظف به انجام آن است، لطمه ببيند و اين كار در آن سال مورد لطمه قرار گرفت.

معاون سيما متذكر شد: شما در كشوري با سابقه فرهنگي بزرگ هستيد كه امنيت فوقالعادهاي در آن حاكم اس//ت و انتخاباتي در آن برگزار ش//ده كه حتي ترقهاي در آن منفجر نشده است. هنرمندان بايد قدردان انقالبي كه در اين كشور ايجاد شده، باشند؛ قدردان امنيتي كه توسط حاكميت براي مردم ايجاد شده است. نميتوان حاكميت را زير سوال برد و بهگونهاي صحبت كرد كه به حاكميت لطمه بخورد؛ حاكميتي كه آزادي و امنيت ايجاد كرده است. بر اين اساس ممكن است ناشيگريهايي از سوي برخي افراد مطرح شود كه حاكميت ميتواند اين ناشيگريها را ببخشد. اگر اين مسير درست طي شود هيچ مشكلي براي پخش ربنا نداريم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.