»كلهپوكها« در پرديس تئاتر تهران

Jahan e-Sanat - - News -

ايلن/ا- نماي//ش »كلهپوكها« به نويسندگي نيل س//ايمون و كارگرداني نادرنادرپوراز61 خردادماهدرتماشاخانه استادمحمد اجراي خود را آغاز خواهد ك//رد. در خالصه داس//تان اين نمايش آمده است: ماجراهاي اين نمايش طنز در روستايي دورافتاده در كشور اوكراين به نام »كولينچيكف« ميگذرد: »در سال 1890 ميالدي،لئونتولچينسكي،معلم 30 ساله به اين دهكده وارد ميشود و درمييابد كه اهالي دچار نفريني شده و كارهاي خالف عقل و وارونه انجام ميدهند يا به عبارتي كلهپوك شدهاند. او عاشق شاگردش ميشود و پس از اتفاقاتي متوجه ميشود كه تنها42 ساعتزمانداردتانفرينراباطلكندوگرنهخودنيزماننداهالي دهكده كلهپوك ميشود و... .

در اين نمايش بازيگراني چون جليل فرجاد، رضا امامي، الدن نازي، سميرا سليمي، ميالد س//ليماني، نيما سيدموسوي، مسعود رمضانپور، سحر دكمهچين، عليرضا فردمقدم و محمدحسين خادمي ايفاي نقش ميكنند.

نمايش »كلهپوكها« به نويس//ندگي نيل سايمون و كارگرداني نادر نادرپور از 16 خردادماه ساعت 21:30 در تماشاخانه استادمحمد پرديس تئاتر تهران روي صحنه ميرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.