عليرضاقرباني»فروغ«رابهتاالروحدتميبرد

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- عليرضا قرباني قصد دارد قطعات جديدترين آلبوم خود با نام »فروغ« را كه ديروز منتشر شد روي صحنه ببرد.

كنسرت اين خواننده آواز ايراني و گروهش 18 و 19 خرداد با اجراي قطعات آلبوم »فروغ« برگزار خواهد شد.

آلبوم»فروغ«شامل01 قطعهبهنامهاي»عاشقانه«،»ميخانهدرافتاده«، »مس//تانه ميگريزي«، »اشك«، »شهره شهر«، »خرقه رقصان«، »جام صبوحي«، »سجده عقل«، »تا بيكران« و »فروغ« است. اشعار جديدترين اثر عليرضا قرباني و سامان صميمي از سرودههاي فروغ فرخزاد، موالنا، عليرضا كليايي و مسعود كالنتري است.

بهنام ابوالقاس//م، ميالد محمدي، پدرام فريوس//في، ميثم مروستي، نيلوفر محبي، محسن عبادي، پانيذ فريوسفي، آتنا اشتياقي، رضا فرهادي، زكريايوسفي،بهتاشابوالقاسم،درشنآنند،حسامناصريوسامانصميمي در اين آلبوم نوازندگي كردهاند. ش//يوا سروش، مهگل صفدري، كامران عروجزاده و محمد حقيقي هم اعضاي گروه كر هستند.

دومين سال پياپي است كه عليرضا قرباني در ماه مبارك رمضان روي صحن//ه ميرود. او س//ال گذش//ته نيز با قطع//ات آلبوم »دخت پريوار« به آهنگسازي مهيار عليزاده 10 شب كنسرت در ماه رمضان داشت. عالقهمندان جهت تهيه بليت ميتوانند به سايت ايران كنسرت مراجعه كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.