كنسرت كاوه يغمايي در تاالر بزرگ كشور

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- كاوه يغمايي كنسرتش را 22 تيرماه با اجراي برخي از قطعات جديد و منتخبي از آثار سه آلبوم قبلياش برگزار خواهد كرد.

در اين كنس//رت نيلوفر فرزندش//اد )كيبورد(، س//اتگين يغمايي )كيبورد و ك//رال(، بابك رياحيپ//ور )گيتارباس(، مسعود همايوني )گيتار الكتريك( و نيما حميدي )درامز( كاه يغمايي را همراهي خواهند كرد. يغمايي مرداد سال گذشته آلبوم »منشور« را منتشر و در ادامه كنسرتي از قطعات اين آلبوم را در سالن ميالد نمايشگاه برگزار كرد.

همچنين شهرام شعرباف همانند كنسرت سال گذشته، صدابرداري اين اجرا را برعهده خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.