آخرين نقش مرتضي احمدي

Jahan e-Sanat - - News - نگاه

اثر شنيداري »غمنومه فريدون«به آهنگسازي حسين عليزاده و نويسندگي و كارگرداني پيمان قديمي در دو نس//خه محدود و نسخه گسترده منتشر ميشود.

در اين اثر كه پيشفروش نس//خه محدود و خاص آن خردادماه آغاز و نس//خه گس//ترده آن تيرماه س//الجاري منتشر خواهد شد، بازيگران و هنرمنداني همچ//ون صابر ابر، فرهاد اصالني، امير جعفري، حبيب رضايي، آيدا شاملو، سيامك صف//ري، ژاله علو، فاطم//ه معتمدآريا و زندهياد مرتضي احمدي به ايفاي نقش پرداختهاند.

آخرينايفاينقشزندهيادمرتضياحمدينيز درايناثربودهاست.مرتضياحمديبازيگرسينما و تلويزيون، صداپيشه و خواننده بود. به نوشته علي شيرازي او در چهار عرصه »سينما، تلويزيون، راديو و تئاتر« بازيگري صاحب س//بك در هنر دوبالژ گويندهاي با يك صداي خاص و منحصربهفرد و نيز يادآور عصر طاليي دوبله در كشورمان بود. در نگارشكتابهايشنيزنويسندهاييكه،خوشقلم و توانا نشان ميداد؛ كتابهايي كه هر يك برآمده و چكيدهاي از سالها پرسه زدن و جديت در يكي از عرصههاي مورد عالقه و فعاليتش بودند. در هنر آوازوموسيقينيزيكيازمعدودخوانندگانسبك بيات تهران بود، به عالوه اينكه نام و صدايش در زمره انگشتشمار پيشپرده خوانان قديم برده ميش//د. او كسي بود كه از هر انگشتش هنري در حد كمال يا دستكم نزديك به كماليافتگي ميباريد و خالق گنجينهاي از چند هنر گوناگون به شمار ميرفت.

»غمنومه فريدون«، روايتي محاوره و موزون به سبك و سياق قصههاي كوچه از يك آبادي است كه در آن خنديدن ممنوع ميش//ود. در پي اين رويداد فريدون جوان خندهروي آبادي به دليل عشقش به لبخندهاي معشوقه خود »هيچا« به اعتراض ميايستد ...و

جديدترين اثر موسيقايي حسين عليزاده به نوعي بازگش//تي به ادبيات و موس//يقي مغفول كوچه و آثار شنيداري از اين دست است. عليزاده در س//ال 1347 عضو اركس//تر رودكي بود. دو كنس//رت او در جشن هنر ش//يراز آغاز راه او به عنوان يكي از وزنههاي موس//يقي ايراني بود. او ب//ا عضوي//ت در كانون چاووش هم//راه با ديگر استادان موسيقي ايران از جمله محمدرضا لطفي و پرويز مش//كاتيان آثار جاودانهاي در موسيقي اي//ران به نام مجموعه آلبومه//اي چاووش اجرا كرد و نيز با آموزش به هنرجويان موسيقي تاثير مهمي در تربيت موسيقدانان و نوازندگان پس از انقالب گذاشت. عليزاده در اوايل دهه 70 رياست هنرستان موسيقي را برعهده داشت. وي تا سال 1384 با محمدرضا ش//جريان در قالب گروهي چهار نفره همراه با كيهان كلهر و همايون شجريان به برگزاري كنسرت و اجراي برنامه در كشورهاي مختلف مشغول بود.

پيشتربنابودهمزمانباانتشارنسخهشنيداري »غمنومهفريدون«فازاجرايصحنهايآننيزآغاز شود اما بنا بر تصميم گروه تهيه و توليد پروژه، ابتدا فاز ش//نيداري آن منتشر و اجراي نمايش »فريدون« به زمان ديگري موكول شد كه متعاقبا اعالم خواهد شد. بنابراين فاز شنيداري »غمنومه فريدون« در قالب نسخه خاص و محدود در تيراژ مقطوع دو هزار، از طريق س//ايت ايرانكنسرت پيشفروش ش//د و سپس نس//خه گسترده آن همزمان با جشن امضاي اثر در اختيار عالقهمندان قرار خواهد گرفت.

نس//خه محدود و خاص »غمنومه فريدون« ب//ا كارگرداني گفتارهاي نيما دهقاني و طراحي گرافيك فرهاد فزوني شامل موارد ويژه و متعددي همچون لوح فش//رده اثر شنيداري، لوح فشرده موسيقيهايمستقلاثر،ديويديمستندپروژه و همچنين كتاب مصور، تابلوهاي تايپوگرافي و تصويرسازي اثر خواهد بود و در بستهبندي نفيس به همراه شناسنامه شمارهدار اثر )از شماره يك تا دوهزار( كه به امضاي مولفين رسيده است به خريداران »غمنومه فريدون« تا نيمه دوم تيرماه سالجاري در جشن امضا ارائه خواهد شد.

صبا عليزاده دس//تيار آهنگساز و همچنين پوريا اخواص، داريوش كاظمي، عليرضا برنجيان اجراگران آوازهاي »غمنومه فريدون« هستند.

همچنين از مي//ان نوازندگان آن ميتوان به رضا عسگرزاده سازهاي بادي، كوبهاي و اجراي الكترونيك سازهاي زهي؛ سيامك جهانگيري، ني؛ صبا عليزاده، كمانچ//ه؛ رادمان توكلي، تار؛ مهرداد ناصحي، قيچك؛ س//حر ابراهيم، قانون؛ علي رحيمي، تنبك و دف و حسين عليزاده، تار، س//هتار و شورانگيز اشاره كرد. همخواني اين اثر روايي، موسيقايي برعهده مهرداد ناصحي، شهرام ركوعي، راحله برزگري، س//حر محمدي، آساره شكارچي، عامر ش//ادمان، روشنك كيمنش و سميرا محسني بوده است.

از عوام//ل »غمنوم//ه فري//دون« ميتوان ب//ه حبيب رضايي مش//اور هن//ري، نورالدين حيدريماهر مدير توليد، علي بوس//تان مدير اجرايي، گروه فكر و خالقيت آرتيمان مجري ط//رح، بام//داد افش//ار و صبا علي//زاده طراح ص//دا، فرهاد فزون//ي طراح گرافي//ك، عظيم مركباتچي تصويرگر، ماني لطفيزاده عكاس، عليرضا وحدي مستندساز، نيوشا مزيدآبادي مدي//ر روابط عمومي، آريان اميرخان تبليغات مجازي و مرواريد خردمند دس//تيار كارگردان اشاره كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.