رایانهای به کوچکی یک کارت!

Jahan e-Sanat - - News -

گروهفناوری-هفتهپیشخبرهاییازبدافزار Judy برای گوش//یهای اندروی//دی در فضای اینترنت دست به دست میشد. اکنون نیز گزارش میش//ود بدافزارJudy بی//ش از 36/5 میلیون دستگاه گوشی اندرویدی را آلوده کرده است.

کارشناسانموسسهامنیتی ِچکپ ُوینت،خبر از تشخیص بدافزاری با نام Judy دادند، اکنون نیز باخبر شدیم این بدافزار توانسته به بیشتر 36/5زا میلیون دستگاه اندرویدی نفوذ کند.

این بدافزار از طری//ق وادار کردن کاربران به کلیک روی تبلیغات مورد نظر، سود سرشاری را راهی جیب هکرهای نابکار میکند. جالب است بدانید بدافزار Judy تاکنون در 41 اپلیکیش//ن شناخته شده است.

جالبت//ر اینکه تمامی این 41 اپلیکیش//ن توس//ط یک ش//رکت کرهای به نام کینیوینی تولید شدهاند. این ش//رکت در گوگلپلی از نام ‪ENISTUDIO corp‬ اس//تفاده کرده است. ایناپلیکیشنهاچیزیبین5/4 18/5ات میلیون بار دانلود داشتهاند.

از طرف//ی بس//یاری از این اپلیکیش//نها چندین س//ال اس//ت که در گوگلپلی خاک میخوردهاند اما به تازگی ش//اهد آپدیت این اپلیکیش//نها بودهایم. از طرف دیگر موسسه امنیتی چکپوینت اپلیکیشنهای دیگری را نیز پیدا کرده اس//ت که حاوی بدافزار Judy هستند. ارتباط این بدافزار با این اپلیکیشنها تاکنون مشخص نشده است.

از سوی دیگر مشخص نیست بدافزار Judy با اهداف از پیش تعیین شده تا این حد گسترش پیدا کرده است یا اینکه گسترش این بدافزار در این ابعاد امری اتفاقی بوده است. اپلیکیشنهای آلوده به بدافزار Judy توس//ط ش//رکتی کرهای به نام کینی وینی توسعه داده شده است.

اینشرکتاپلیکیشنهایخودرادرگوگلپلی با نام ENISTUDIO به ثبت رس//انده است. ناگفته نماند در این مدت گوگل نیز دست روی دست نگذاشته و تمام این اپلیکیشنهای آلوده به بدافزار Judy را از گوگلپلی حذف کرده است.

گفتنیاستدرتماماپلیکیشنهاییکهتوسط این شرکت کرهای توسعه داده شدهاند از نام Judy استفاده شده است.

به همین دلیل است که این بدافزار مخرب را با نام Judy میشناسیم.

با این حس//اب پیش//نهاد میکنیم اگر روی دستگاه اندرویدی شما اپلیکیشنی نصب است که در نام آن از عبارت Judy استفاده شده است، حتما هرچه سریعتر این اپلیکیشن را پاک کنید. اگر هم به اپلیکیشنی برخورد کردید که عبارت Judy در نام آن استفاده شده است، هرگز اقدام بهنصبچنیناپلیکیشنینکنید.

ایمن کردن گوشیهای تلفن همراه از دست بدافزارها

امروزه گس//ترش عرضه انواع گوش//یهای هوشمند و استفاده آن توسط کاربران باعث شده تهدیدات این تجهیزات نیز افزایش یابد. با توجه ب//ه اینکه اکثر کاربران در حافظههای تجهیزات هوشمند خود انواع اطالعات مهم اعم از تصاویر خصوصی، پیامها، اطالعات بانکی ...و را نگهداری میکنند از این لحاظ این تجهیزات مورد توجه هکرها قرار دارد و باید حتما کاربران نکات ایمنی این ابزار کوچک را مد نظر قرار دهند .

س//رهنگ سیدعلی میراحمدی بیان کرد: با توجه به افزایش میزان تمایل کاربران به استفاده از تجهیزات هوشمند، این دستگاه کوچک امروزه به عنوان یک رایانه همراه یا کیف پول همراه ...و مورد استفاده قرار میگیرد و این امر باعث تمایل نفوذگران از هک رایانهای شخصی به سمت هک پلتفرم تلفن همراه شده است .

این پلیس سایبری افزود: میتوان گفت اکثر تهدیداتی که قبال متوجه رایانههای شخصی بود، امروزه به سمت دستگاههای هوشمند همراه سوق پیدا کرده اس//ت که نمونههایی از این تهدیدات بدافزارها، باتنتها، جاسوسافزارها و بدافزارهای بانکی را میتوان نام برد.

وی اف//زود: غی//ر از تهدیدات نرماف//زاری و دسترسیهای غیرمجاز بحث سرقت گوشیهای هوش//مند گزینه دیگری اس//ت که گریبانگیر دارندگان گوش//یهای هوش//مند اس//ت و در این خص//وص کاربران میتوانند با اس//تفاده از قابلیت برخی نرمافزاره//ا در صورت مفقودی و یا سرقت بهره گیرند مانند پاک کردن اطالعات، ip فرد استفادهکننده، تغییر سیمکارت، مکان جغرافیایی و ....

او در ادام//ه به نکات کلیدی اش//اره کرد که کارب//ران با رعای//ت آن امنیتی نس//بی را برای تجهیزات خود رقم میزنند و اولین قدم را نصب یک آنتیویروس مناسب و به روز دانست که این امر باعث جلوگی//ری از نصب برخی بدافزارها و جاسوس افزارها روی گوشی میشود.

به گ//زارش پایگاه اطالعرس//انی پلیس فتا، میراحم//دی دومین ق//دم را دانلود برنامههای مورد نیاز از سایتهای معتبر خواند و گفت: این نکته را همیشه مدنظر قرار دهیم که برنامههایی که در منابع نامعتبر به اشتراک گذاشته یا عرضه میش//وند قابل اعتماد نبوده و میتوانند حامل فایلهای آلوده باشند .

وی تاکی//د کرد: س//ومین ق//دم، عدم نصب برنامههای غیرضروری است .

اینمقامانتظامیچهارمینقدمرامحدودسازی دسترسی اپلیکیش//نها دانست و گفت: برخی نرمافزارها دسترسیهای غیرضروری را از کاربر میگیرند که میتوان آنها را از مسیر تنظیمات گوشی غیرفعال کرد.

س//رهنگ میراحمدی پنجمین قدم راعدم کلیک روی لینکهای ارس//الی توسط افراد در فض//ای وب به خصوص ش//بکههای اجتماعی خواند و گفت: احتمال آلوده بودن این لینکها به بدافزارهای مخرب و خطرناک زیاد است.

او در پای//ان به کارب//ران توصیه کرد امنیت در فضای مجازی نس//بی است ولی میتوانیم با رعایت برخی گزینهها، امنیت اطالعات خود را تامینکنیم.

مهر- ش//رکت اینتل در نمایشگاه کامپیوتکس از رایانه قدرتمندی رونمایی کرده که ابعادی به اندازه یک کارت اعتباری ساده دارد.

نمونه اولیه این رایانه اوایل س//ال 2017 در نمایش//گاه س//یایاس آمریکا عرضه شده بود و حاال با ارتقای سرعت و قابلیتها در معرض دید عالقهمندان قرار گرفته است.

این رایانه که ‪Compute Card‬ نام دارد، از تمامی امکانات یک رایانه استاندارد، اعم از سختافزارهای مختلف، امکانات ارتباطی، حافظههای رم و داخلی ...و برخوردار است.همچنین به راحتی میتوان آن را به وسایل مختلفی مانند لپتاپها، تبلتها، وسایل خانگی هوشمند مانند یخچال و دیگر ابزار مبتنی بر اینترنت اشیا متصل کرد. به روزرسانی اجزای داخلی این رایانه کارتی و جایگزینی برخی از بخشهای آن با بخشهای جدیدتر هم به سادگی ممکن است.این رایانه کارتی در چهار مدل مختلف طراحی ش//ده اس//ت که تفاوت اصلی آنها در پردازنده مرکزی و میزان حافظه داخلی مورد اس//تفاده است. بهترین مدل مجهز به پردازنده نسل هفتم

‪Intel Core i5 vPro( i5‬ و دیگ//ر مدله//ا دارای پردازندههای ‪Intel Core i3(m3-7Y30)‬ ، ‪Pentium N4200‬ و ‪Celeron N3450‬ هس//تند.4 گیگابای//ت حافظ//ه ‪128 DDR3‬ گیگابایت حافظ//ه اساسدی اینتل یا 64 گیگابایت حافظه eMMC و سازگاری با شبکههای بیسیم و بلوتوث 4/2 از دیگر قابلیتهای این رایانههای کارتی اس//ت. قیمت نهایی هر ی//ک از این رایانههای کارتی هنوز اعالم نش//ده است.دل، اچ پی و لنووو هم برنامههایی برای ساخت رایانههای شخصی مشابه در دست اجرا دارند اما هنوز جزییاتی در این زمینه اعالم نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.