کاشت اولین درخت خورشیدی اروپا در فرانسه

Jahan e-Sanat - - News -

رییسجمهور بود و برای آنها برنامههایی نیز تنظیم شده و همانها برنامه کار دولت یازدهم شد.وی افزود: وعدههای جدید نیز برنامه دولت دوازدهم میشود و طبیعتا دولت دوازدهم موظف است آنها را اجرا کند.

وزیر ارتباطات همچنین در پاس//خ به ایسنا درباره پیوست فرهنگی گفت: پروژهای را تنظیم و برای شورای علی فضای مجازی ارسال کردیم که کمیتهای در آن شورا آن را بررسی کرده و در مجموع منتظر هستیم تا در نوبت شورای عالی قرار گیرد.

ف/ارس- اروپاییه//ا اولین درخت خورشیدی این قاره را در شهر نورس در شمال فرانسه در زمین کاشتند، این درخت مجهز بهصفحاتخورشیدیبرایتولید برق است.

عابران میتوانند از این درخت خورش//یدی برای ش//ارژ کردن گوشیهای همراه، وبگردی ...و اس//تفاده کنند. البته سایه این درخت هم مانند درختهای عادی برای استراحت و فرار از گرمای هوا قابل استفاده است.

این شهر 37 هزار نفری در کنار رودخانه Loire به اولین شهر اروپا مبدل شده که فناوری ابداعی یک شرکت نوپا به نام Sol-logic را مورد استفاده قرار داده است.طراحی این درخت خورشیدی با الهام از درخت اقاقیا صورت گرفته که در صحراهای بسیاری از نقاط جهان رشد میکند. درخت یاد ش//ده در شب نور الزم برای تامین روشنایی خیابانها را هم تامین میکند.اولین نمونه عملیاتی این درخت سال 2015 در کنفرانس بررسی تغییرات آب و هوایی پاریس در معرض دید کارشناسان قرار گرفت. درختهای یادشده تا به حال در حدود 10 شهر در آمریکا و سرزمینهای اشغالی کاشته شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.