منشا حمله هکری به سایتها هنوز مشخص نیست

Jahan e-Sanat - - News -

محمود واعظی در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به پرسشی در خصوص علت هک ش//دن برخی س//ایتها در روزهای اخیر، گفت: در حال حاضر و در دنیای امروز با توجه به اینکه فضای مجازی به سرعت در حال گسترش است، اینگونه حمالت انجام میشود و تقریبا روزی نیست که ما هزاران حمله از خارج نداش//ته باشیم که از آنها جلوگیری کنیم و برخی از آنها نوعی ویروس است که یک جا مینشیند و اثر میگذارد لذا بالفاصله ظرف حدود دو ساعت همکاران ما وارد عمل شدهاند و مشکل را حل کردند.

او تاکید کرد: هنوز منشا آن مشخص نیست و در حال بررسی است اما یکی از آنها آیپی داخلی و حدود دو ویروس آیپی خارجی بود که هر دو مورد بررسی قرار میگیرند.وزیر ارتباطات با بیان اینکه وعدههای آقای رییسجمهور وعدههای خودشان است، گفت: در انتخابات قبل نیز وعدههایی دادند که وعدههای شخص

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.