شهربرجهایغیرقانونی

Jahan e-Sanat - - News -

مسکن- بر اساس تعریف سازمان مدیریت و برنامهریزی، بلندمرتبهسازی به ساخت ساختمانهایی میگویند که ارتفاع آنها از 23 متر باالتر یا به عبارتی بیش از ش//ش طبقه باش//د. این تعریف بر اساس سطح قابل دسترس//ی برای ماشینهای آتشنشانی ارائه شده است.

پالسکو به عنوان اولین ساختمان بلند در شهر تهران اکنون دیگر وجود ندارد اما فرهنگی که این ساختمان با خود به همراه آورد یعنی »بلندمرتبهس//ازی« همچنان پابرجاس//ت ت//ا آنجای//ی که ن//ه فقط در خیابانهای عریض و زمینهای بزرگ که این روزها در کوچههای چند متری تنگ، اطراف پارکها و حتی حومههای شهرها که محل عبور باد اس//ت، ساختمانهای بلند بس//یاری را میبینیم که جلوی آمد و ش//د باد را گرفتهاند، دید مردم از شهر را مختل کردهاند، در آمد و ش//د ش//هری اختالل ایجاد میکنند و مهمتر از همه در صورتی که توسط زلزله یا امر دیگری دچار اشکال شود، نهتنها خودشان بلکه خیابان و کوچه را نیز به همراه خود با خاک یکسان خواهند کرد.

اگرچه بعد از انقالب بلندمرتبهسازی به مدت بیش از 10 سال متوقف شد، با این وجود به نظر میرسد طی سالهای بعد از آن تاکنون با چنان سرعتی این امر دوباره از س//ر گرفته شد که نهتنها آن 10 سال جبران شد بلکه فرصتهای ساخت و ساز س//اختمانها بلند در آینده را نیز مصرف کردیم، به صورتی که اکنون این امر به یکی از اولویتهای تهران تبدیل شده است و راه عالج آن را پیشگیری نیز نمیتوان دانست چراک//ه اگر از همین امروز نیز دیگر هیچ س//اختمان بلندی در سطح شهر ساخته نشود، باز تعداد برجها چنان زیاد است که نهتنها مشکالت ناشی از آنها گریبان مردم را رها نخواهد کرد بلکه چند سال دیگر که این س//اختمانها به دوران فرسایش خود برسند، جان و مال مردم نیز مورد تهدید قرار خواهد گرفت. صدورصدهامجوزبلندمرتبهسازی در هفت سال بیقانونی

براس//اس ای//ن گ//زارش مع//اون وزیر راهوشهرس//ازی گفت: مدیریت ش//هری باید در سال 1386 ظرف مدت شش ماه ضوابط بلندمرتبهسازی را ارائه میکرد ولی در سال 1393 این اقدام را انجام داد که در این بازه زمانی از خأل قانونی استفاده شد و کمیسیون ماده «5» اجازه احداث تعداد قابل توجهی ساختمانهای بلندمرتبه را در معابر باریک صادر کرد.

محم//د ش//کرچیزاده اظه//ار ک//رد: دس//تورالعملهایی درخصوص ساخت و ساز ساختمانهای بلندمرتبه وجود داشت و مسوولیت مدیریت شهری این بود که در سال 1386 ظرف مدت شش ماه ضوابط را عرضه کنند ولی این کار را نکردند و در س//ال 1393 این اقدام را انجام دادند. در آن ش//رایط از خأل قانونی اس//تفاده شد و کمیسیون ماده «5» اجازه احداث تعداد قابل توجهی ساختمانهای بلندمرتبه در معابر کوچک صادر کرد.

وی افزود: طی سالهای اخیر در شهرداری برای احداث صدها ساختمان بلندمرتبه در معابر باریک مجوز صادر شد که اگر اتفاقی در آن موقعیتها بیفتد امکان مدیریت مناسب بحران وجود نخواهد داشت. لذا انتظار میرود با توجه به انتخابات برگزارش//ده در شورای شهر، این موضوع به عنوان یکی از اولویتها در دستور کار قرار گیرد تا خطرآفرینی جدید و جدیتری همانند س//اختمان پالسکو در شهرهای بزرگ نداشته باشیم.

ریی//س مرکز تحقیقات راه، مس//کن و شهرس//ازی به ایس//نا گفت: مسالهای که باید در دس//تور کار قرار گیرد این اس//ت که با ساختمانهای موجود چه باید کرد. در این زمینه امیدواریم با همراهی مرکز بزرگی مثل مرکز تحقیقات که میتواند بر انجام ضوابط و اقدامات پیشگیرانه نظارت داشته باشد، خدمات مطلوبتری در حوزه مدیریت شهری انجام شود.

ش//کرچیزاده بر ع//زم دولت دوازدهم برای ارتقای ایمنی شهرها تاکید و تصریح کرد: در مجموعه وزارت راهوشهرسازی و نیز مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی س//عی داریم در دولت دوازدهم به منظور تحقق برنامهه//ای اعالمی رییسجمهور در جری//ان برنامهه//ای انتخابات//ی عزم جدیتری برای ایمنی بیشتر شهرها، راهها و جادههای کشور نشان دهیم.

وی با اشاره به حادثه ساختمان پالسکو خاطرنشان کرد: با توجه به اتفاقی که در پالسکو افتاد و باعث جریحهدار شدن افکار عمومی ش//د، قاعدتا باید مس//اله افزایش تابآوری شهرها مورد توجه قرار گیرد به خصوص با توجه به تغییراتی که در ترکیب مدیریت شهری در انتخابات 29 اردیبهشت صورت گرفته، انتظار مضاعفی برای مردم در شهرها ایجاد شده که این مساله را در دستور کار جدی قرار دهیم.

معاون وزیر راهوشهرسازی تاکید کرد: مرک//ز تحقیقات ب//ه مدیریتهای جدید ش//هری اعالم آمادگی میکند با توجه به اینکه در بیش از 20 ش//هر بزرگ کش//ور ترکیب ش//ورای شهر دچار تغییر اساسی ش//ده، در مجموعه این کالنشهرها توان تخصص//ی خ//ود را برای مقول//ه افزایش تابآوری قرار دهد تا نهایتا بتوانیم در پایان یک دوره چهار س//اله به طور مشخص به مردم اعالم کنیم در زمینهها و مولفههای مختلفی که ایمنی شهرها را تحتالشعاع قرار میدهد، اقدام//ات موثرتری را انجام دادهایم.

شکرچیزاده یادآور شد: بحث مدیریت بحران در ش//هرها مساله مهمی است که مس//وولیت این کار در تهران با شهرداری است. باید ببینیم اگر با حادثهای مثل زلزله و آتشسوزی در شهر مواجه شویم، شهر چقدر توان مقابله علمی و کارشناس//انه با این حوادث دارد. س/کوت ش/هرداری و ناظران در مقابل تخلفات

در همین زمینه علی نوذرپور، کارشناس حوزه مسکن به »جهان صنعت« توضیح داد: یک//ی از مهمتری//ن مس//ایلی که در زمینه شهرداری باید به آن رسیدگی شود، طرحهای جامع و تفصیلی تهران است که از آن فاصل//ه گرفتهایم. پیش از این مقرر ش//ده بود طرحهای موضوعی و موضعی پیگیری شود که تکمیلکننده طرحهای جامع بودند، با این وجود زمان زیادی طول کش//ید تا برخی از این طرحها تهیه شود، برخی نیز در نهایت اصال تهیه نشد.

وی افزود: بلندمرتبهسازی نیز در همین زمره قرار گرفت و نزدیک به ش//ش س//ال تهی//ه ط//رح آن به طول انجامی//د. در این مدت طوالنی بسیاری از ساختمانها خارج از چارچوبهای درجنشده ساخته شدند به گونهای که اکنون در تهران با پدیدهای مواجه هس//تیم که برخی از تخلفات ساختمانی صورت میگیرد و شهرداری نظارت و مراقبت چندانی ب//ه خرج نمیدهد، چ//ه ماموران ش//هرداری و چه مهندسان ناظر در مقابل تخلفات سکوت میکنند، در بسیاری از موارد پس از اتمام بنا شهرداری برخی پروندهها را به ماده «100» میفرستد، از میان پروندههایی که فرستاده میشوند برخی حکم تخریب دریاف//ت میکنند ام//ا در نهایت هیچکدام تخریب نمیش//وند بلکه با پرداخت وجهی به عنوان جریمه مساله را حل میکنند. در نهایت تخلف در شهر باقی میماند و ساخت و سازهای جدید نیز به همین صورت ادامه پیدا میکنند.

وی در ادام//ه اف//زود: این ن//وع برخورد شهرداری با سازندگان مروج نوعی فرهنگ منفی است به این صورت که انگار سعی داریم مردم را عادت دهیم که تخلف کنند، شهر را دچار ناکارآمدی کنند و در نهایت با پرداخت پول قانون را دور بزنند و این پدیده اکنون نیز در حال عمومیت پیدا کردن است.

نوذرپور گفت: همچنین برخی از نظرات م//اده «100» ابه//ام دارد. در این موارد ش//هرداری پروندهها را به م//اده «100» برنمیگرداند تا در آنجا بررسی شود، بلکه در شهرداری نگه میدارد و خود به بررسی آن میپردازد، به این صورت حرمت اسناد و طرحهای تفصیلی نیز شکسته میشود.

وی گفت: پس مهمترین مسالهای که باید در حال حاضر برطرف ش//ود مربوط ب//ه ش//دت و جدیت مراقب//ت از قواعد و چارچوبه//ای مرب//وط به ساختوس//از است و به هیچ عنوان نباید از این قوانین تخط//ی ش//ود، ضوابط ش//هرداری نباید نادیده گرفته ش//ود چراک//ه در ادامه این روند امروز میبینیم مسایلی نظیر فروش تراک//م، زندگی ش//هری م//ردم را مختل کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.