آغازعملیاتگازرسانیبه4 روستایشهرستانایالم

Jahan e-Sanat - - News -

کلنگ گازرسانی در روستاهای پاکل، زیفل، چنارباشی و رضا آباد بخش سیوان از توابع شهرستان ایالم با حضور استاندار، نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی، معاونان استاندار، فرماندار شهرستان ایالم و جمعی از مسووالن، مدیران نظامی و انتظامی و ادارات شهرستان و مردم محلی بر زمین زده شد.عباس شمسالهی در ابتدا به تشریح وضعیت گازرسانیدرشهرستانایالماشارهکردوگفت:دراینشهرستاندرمجموع288 کیلومتر خط تغذیه و شبکه توزیع اجرا، 29860 انشعاب نصب و بیش از 64 هزار مشترک از نعمت گاز طبیعی برخوردارند.وی در ادامه گفت: امروز شاهد آغاز عملیات گازرسانی به روستاهایپاکل،زیفل،چنارباشیورضاآبادبخشسیوانازتوابعشهرستانایالمبا61 کیلومترخطتغذیههشتاینچو82 کیلومتر شبکهتوزیعدراقطارمختلف،005 انشعابویکایستگاهتقلیلفشار TBS هستیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.