قطارپرندخالیازمسافر

Jahan e-Sanat - - News -

ایس/نا- در حالی که قطار حومهای ته//ران / پرند روزانه 11 نوبت حرکت میکند، ح//دود 70 درصد ظرفیت این قطار خالی از مسافر است.

در ح//ال حاضر قطار حومهای تهران / پرند در 11 نوبت رفت و 11 نوبت برگش//ت، جابهجایی مسافران را انجام میدهد. با این حال حدود 70 درصد ظرفیت این قطارها خالی است.

امسال ظرفیت مسافرگیری قطار حومهای )ریل باس( پرند سه برابر افزایش یافته اس//ت. با این حال حدود هفت هزار نفر از 10 هزار نفر ظرفیت روزانه ایجاد شده خالی است که مسووالن خواستار همکاری گروههای ذینفع برای جذب مسافر هستند.

هماکنون ش//رکت قطارهای حومهای در جهت فرهنگس//ازی به منظور اس//تفاده از قطار پرند، به دانشجویان بلیت رایگان ارائه میدهد. همچنین پارکینگی با ظرفیت 200 خودرو در ایس//تگاه پرند احداث ش//ده و نیز س//اخت ایستگاههای دیگری در نزدیکی دانش//گاه آزاد و در شاهراه میانی ش//هر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

با توجه به 91 هزار واحد مسکن مهر و جمعیت 400 تا 500 هزار نفری که برای ش//هر جدید پرند پیشبینی ش//ده، جز قطار حومهای، مترو نیز توس//ط ش//رکت عمران ش//هرهای جدید در حال ساخت است. هماکنون برای تکمیل این مترو 400 میلیارد تومان نیاز است و در صورت تامین اعتبار، احتماال مترو پرند نیز نیمه دوم سالجاری افتتاح میشود. البته فروردینماه سالجاری مترو فرودگاه امام )ره( افتتاح ش//د که 35 کیلومتر از کل مس//یر تهران- پرند را شامل میشود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.