سههزارو004 طرحصنعتیدرکشورراهاندازیمیشود

Jahan e-Sanat - - News -

مدیرعاملسازمانصنایعکوچکوشهرکهایصنعتیایرانگفت:پیشبینیمیشود طیامسالسههزارو004 طرحصنعتیدرشهرکهاونواحیصنعتیکشورراهاندازی شود و به بهرهبرداری برسد.به گزارش »جهان صنعت«، علی یزدانی در حاشیه بازدید از شهرکها و نواحی صنعتی استان قزوین با بیان اینکه امسال پیشبینی میشود سه هزار 400و طرحصنعتیدرشهرکهاونواحیصنعتیکشورراهاندازیشودوبهبهرهبرداری برسد، اعالم کرد: در دولت یازدهم، نسبت واحدهای تعطیلشده به واحدهای مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی کشور از 20 به 14 درصد کاهش یافته است.او اظهار کرد: تالش داریم با بهرهگیری از همه ظرفیتهای کشور، تعداد واحدهای تعطیل و راکد در شهرکها و نواحی صنعتی را بازهم کاهش داده و میزان بهرهوری در سطح واحدها را نیز افزایش دهیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.