استفاده از تلگرام، شیوهای جدید برای خفتگیری از شهروندان

Jahan e-Sanat - - News -

فرماندهانتظامیشهرستانقدسازانهدامباندسارقانخفتگیرتوسطپلیسآگاهی این شهرستان خبر داد.سرهنگ شاهپور فالحی گفت: در پی وصول گزارشی مبنی بر وقوع دو فقره خفتگیری با استفاده از تلگرام از شهروندان در شهرستان قدس، بررسی پرونده در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.این مقام انتظامی افزود: ماموران پلیس آگاهی در بررسیهای فنی و مصاحبه با مالباختگان متوجه شدند یکی از سارقان از طریق تلگرام اقدام به شناسایی طعمههای خود کرده و پس از ایجاد رابطه دوستی در فضای مجازی با سوژه مورد نظر در مکانی خلوت قرار مالقات گذاشته که پس از حضور در مکان اعالمی اقدام به سرقت وسایل افراد میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.