نشتیابیبیشاز0054 کیلومترشبکهدرگلستان

Jahan e-Sanat - - News -

مدیرعامل شرکت گاز گلستان گفت: در سال 95 بیش از 4500 کیلومتر شبکه و 165 هزار عدد انشعاب گاز در سطح استان گلستان نشتیابی شد. صفرعلی جمال لیوانی با بیان خبر فوق در این خصوص گفت: براساس برنامهریزی انجام شده توسط تیم نشتیابی شرکت درسال گذشته بالغ بر 4470 کیلومتر شبکه درسطح استان نشتیابی شده اس//ت. وی افزود: درهمین راستا با تالش تیم نشتیاب واحد بازرس//ی فنی گاز گلستان تعداد 165 هزار و 500 انشعاب گاز نیز مورد نش//تیابی قرار گرفت. مدیرعامل گاز گلس//تان اذعان داشت: عالوه برموارد اشاره شده حدود 38 کیلومترشبکه و هشت نفر روز ساعت انشعاب گاز را نیز خارج از برنامه زمانی نشتیابی کردیم که درمجموع در اس//تان بالغ بر 4500 کیلومتر ش//بکه و 165 هزار و 500 انشعاب توسط همکاران واحد بازرسی فنی کنترل و نشتیابی شد. جمال لیوانی تصریح کردند: نگهداری و مراقبت از تاسیسات گاز به ویژه تاسیسات مدفون شده اهمیت بسزایی دارد بنابراین کنترل منظم و دورهای تاسیسات شبکه و انشعاب گاز مطابق با استانداردهای ش//رکت ملی گاز ایران یکی از وظایف بسیار مهم و حساس شرکت بوده که همه ساله بر ابر برنامه انجام میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.