راهكارهاي تسهيل خدمات ثبتي در بازار سرمايه

Jahan e-Sanat - - News -

در نشست مشتركي كه با حضور محمدي رييس سازمان بورس و اوراق بهادار و تويس//ركاني رييس سازمان ثبت اس//ناد و امالك كش//ور برگزار ش//د، طرفين بر همكاري مستمر دو نه//اد براي تحق//ق برنامهها و اهداف مش//ترك تفاهم كردن//د. به گزارش سنا، در نشس//ت مشترك مسووالن سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان ثبت اسناد و امالك كشور، راهكارهاي سرعتبخشي به خدمات ثبتي مورد ني//از بازار س//رمايه و تبادل اطالعات فيمابيندونهادحاكميتيبررسيشد. در اين نشست، ابتدا شاپور محمدي، رييس س//ازمان بورس و اوراق بهادار ضمن تشكر از همكاريهاي سازنده و مستمر سازمان ثبت اسناد و امالك كشوربهزمينههايهمكاريهايبيشتر اشاره كرد و گفت: بهبود خدمترساني دو مجموعه و تسريع در انجام وظايف قانون//ي در ح//وزه زيرس//اختهاي ارتباط//ي از اولويته//ا و زمينههاي مشتركهمكاريدوسازماناست.وي درباره ديگر زمينههاي همكاري افزود: اجراي تكاليف قانوني سازمان بورس از جمله نحوه اجراي سياس//تهاي كل//ي اصل چهل و چهارم، تس//هيل فرآيند تاسيس شركتها و داراييهاي مرتبط ب//ا مالكيت معن//وي، فكري و معام//الت آنه//ا از ديگر زمينههاي همكاريهاي مشترك طرفين است، البت//ه در حوزههاي عملياتي و اداري نيز بايد براي تس//هيل و تس//ريع در ثبت و آگهي صورتجلسات تعامالت به نحو مطلوب صورت پذيرد.به گفته دبير ش//وراي عالي ب//ورس همكاري نزديكتر و س//ريعتر دو نهاد در مورد اجراي احكام داوري و انضباطي بازار س//رمايه از ديگ//ر زمينههاي تعامل طرفين خواهد بود. وي ادامه داد: در جهت ارتقاي خدمترس//اني و انجام تكاليف قانوني بايد دورههاي مشترك آموزش//ي و تبادل تجربيات سازمان بورسبامجموعههايثبتيقوهقضاييه طراحي ش//ود. در اين نشست، احمد تويسركاني ضمن استقبال از ابتكارات و پيش//نهادات رييس سازمان بورس گف//ت: همكاريها و خدم//ات مورد درخواست سازمان بورس جنبههاي مختلفي دارد كه بيش//تر موضوعات از طريق تش//كيل كارگروه مشترك قابل پيگيري اس//ت. وي با تاكيد بر اينكه دو نهاد در جهت بهبود فضاي كسب و كار و تسريع در ارائه خدمات همكاري بيشتري خواهند كرد، گفت: رعاي//ت قوانين و مق//ررات بورس در مزايدهها و اجراي احكام در كنار رفع مشكل ثبت ش//ركتها و همچنين صندوقهاي س//رمايهگذاري به طور قطع مورد نظر اين س//ازمان اس//ت. اين مقام مس//وول ضمن پيش//نهاد تشكيل كارگروه تخصصي مشترك با هدف پيگيري تفاهمات جلس//ات، تصريح كرد: س//ازمان ثبت اس//ناد و امالك كش//ور براي پيشبرد اهداف و زمينههاي همكاري مش//ترك مبني بر تس//هيل و تسريع فرآيند خدمات ثبتي به فعاالن بازار سرمايه، آمادگي كامل دارد. در ادامه اين نشست جعفر جمالي مشاور رييس سازمان بورس و اوراق به//ادار و معاون حقوقي، ضمن تشريح برنامههاي س//ازمان، افزايش ش//فافيت را اولويت دانست و گفت: ارتقاي سالمت بازار سرمايه، تسريع در خدم//ات مربوط ب//ه داراييهاي فكري، ثبت صورتجلسات مجامع، تبادل اطالعات فيمابين در سازمان و رعايت قوانين و مقررات بازار سرمايه در اجراي موارد ثبتي خواسته اصلي است.همچنينانجمشعاع،معاونامور اسناد سازمان ثبت، با ارائه گزارشي از اقدامات انجام ش//ده در زمينه بهبود زيرساختهاي مرتبط با حوزه فناوري اطالعات و نيز تسهيل و بهروزرساني قوانين و مقررات در رويههاي ثبتي، ارتب//اط ب//ا ب//ورس را از اولويتهاي سازمان ثبت اسناد و امالك برشمرد و براي اجراي تفاهمنامهها خواستار برگزاري كارگروه مش//ترك شد. در پايان اين نشست مرتضي ادب، رييس ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري نيز با اشاره به سابقه همكاري سازنده و مثبت ش//ركتها و سازمان بورس با س//ازمان ثبت، بر تبادل اطالعات و تسهيل و تسريع در ارائه هر چه بهتر و بيشتر خدمات ثبتي به فعاالن بازار سرمايه تاكيد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.