شفافسازي»سصفها«

Jahan e-Sanat - - News -

يك كارشناس بازار سرمايه ميگويد هر چند امكان دارد با ورود به ماه رمضان ركودي نسبي بر بورس حاكم شود، اما در حال حاضر هم بورس چندان رمقي ندارد. او معتقد است در فصل مجامع سرمايهگذاران بايد با دقت بيشتري نسبت به خريد سهام اقدام كنند. عليرضا قنبر عباسي در گفتوگو با ايسنا، درباره وضعيت بازار سرمايه در شش ماه آينده گفت: با برطرف شدن ريسك انتخابات و انتظاري كه بازار سرمايه از انتخاب مجدد رييس دولت يازدهم داشت سياستهاي كالن اقتصادي بيشتر مشخص شده است. وي افزود : با توجه به اين شرايط بايد ببينيم كه آيا دولت جديد ميتواند روي محركهاي اقتصادي بيشتر تمركز داشته تا به رشد اقتصادي در س//طح كالن برسيم كه در اين صورت بهطور حتم اين رشد اقتصادي به شركتهاي بورسي نيز سرايت ميكند. اين كارشناس بازار سرمايه به صنايع ارزنده بازار اش//اره و اظهار كرد: صنعت بانكداري ما با كاهش نرخ س//ود سپردهها و تس//ويه بدهي دولتي و نيز بهبود ساختار سرمايه خود روي سهمهاي بانكي تاثيرگذار خواهد بود. البته توسعه مناسبات بينالمللي نيز روي سودآوري بانكها اثر مثبتي خواهد گذاشت. وي صنعت آيتي را نيز جزو سهمهاي مورد توجه بازار برشمرد تصريح كرد: سرمايهگذاران روي سهمهايي كه همچنان داراي سود نقدي و پتانسيل بيشترند تمركز كنند و وارد هيجانات زياد بازار نشوند. در هر صورت وضعيت بازار به مرور بهتر خواهد ش//د. اين كارشناس بازار سرمايه درباره ماه مبارك رمضان و احتمال ركود كنوني در بازار گفت: در ماه مبارك رمضان يك ركود نسبي در بازار وجود دارد اما بازار آن قدر هم رونقي ندارد كه به ركود كش//يده شود. قنبرعباسي با اشاره به فصل مجامع اظهار كرد: در اين فصل ريسك بسته شدن نماد سهام بيش از گذشته وجود دارد و بايد با دقت بيشتري نسبت به خريد سهام اقدام كنيم. وي اين را هم يادآور شد كه خودروييها با نزديك شدن به مجامع تحركاتي دارند و سهامداران عمده افزايش قيمتي را با ايجاد تقاضا در بازار ايجاد ميكنند. همچنين تجربه ساليان گذشته نشان داده كه با نزديكي به مجامع شركتهاي خودرويي معموال سهامداران عمده با تحريك تقاضا باعث افزايش قيمت ميشوند.

مديرعامل شركت سيمان اصفهان با ارسال نامهاي به اداره نظارت بر ناشرانبورسيدرخصوصصورتهايماليمنتهيبه03 اسفندماه5931 توضيحاتي ارائه كرد. مديرعامل شركت سيمان اصفهان با ارسال نامهاي خبر از تعديل )كاهش( درآمد هر سهم نسبت به آخرين پيشبيني مربوط به افزايش مصرف، حاملهاي انرژي و همچنين كاهش درآمد حاصل از سرمايهگذاري در شركتهاي وابسته داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.