افزايش سرمايه 6 هزار ميليارد ريالي »اخابر«

Jahan e-Sanat - - News -

مخابرات ايران افزايش س//رمايه شش هزار ميليارد ريالي معادل 10 درصد را به مجمع عمومي فوقالعاده پيشنهاد داد. شركت مخابرات ايران اعالم كرده است برنامه افزايش سرمايه از مبلغ 60 هزار ميليارد ريال به 66 هزار ميليارد ريال را دارد. بر اساس اين گزارش، افزايش سرمايه »اخابر« از محل مطالبات حالشده سهامداران و آورده نقدي به منظور افزايش سرمايه جهت دسترسي به اهداف شركت كه در گزارش توجيهي به آن اشاره شده، خواهد بود كه در تاريخ9 خرداد6931 به تصويب هياتمديره رسيده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانوني ارسال شده است. بديهي است انجام افزايش سرمايه يادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصويب مجمع عمومي فوقالعاده است و در اين خصوص اطالعرساني خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.