سود يكهزار و 29 ريالي »شپاس«

Jahan e-Sanat - - News -

نفتپاسارگاداطالعاتوصورتهايسالماليمنتهيبه03 اسفندماه 1395 راباسرمايه006 ميلياردريال،بهصورتحسابرسينشدهمنتشركرد. شركت نفت پاسارگاد در دوره21 ماهه سال مالي منتهي به03 اسفندماه ،1395 مبلغ716 ميليارد 347و ميليون ريال سود خالص شناسايي كرد و بر اين اس//اس به هر س//هم مبلغ يكهزار و92 ريال سود اختصاص داد كهنسبتبهدورهمشابهسال49 معادل32 درصدكاهشنشانميدهد. »شپاس« سود انباشته پايان دوره را مبلغ يكهزار و 271 ميليارد و 755 ميليون ريال اعالم كرد. يادآور ميشود اين شركت فرابورسي در دوره منتهي به 30 اسفندماه ،1394 سود خالص را مبلغ 799 ميليارد و 472 ميليون ريال و سود به ازاي هر سهم را يكهزار و 332 ريال اعالم كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.