افزايش سرمايه 57 درصدي »ستران«

Jahan e-Sanat - - News - ﺍﺗﻔﺎﻕ

طب//ق مصوبه قبل//ي هياتمديره كان//ون كارگزاران در راس//تاي »ضوابط بازارياب//ي و تخفيفات اعضا كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار در بورسها و فرا بورس«، تخفيف كارمزد به صورت مستقيم يا غيرمستقيم براي معام//الت بورس اوراق بهادار و كاال 25 درصد بود كه با اعمال اصالحاتي، براي بورسهاي كااليي تا س//قف 50 درصد مجاز شد. دبيركل كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار، ب//ا صدور نامهاي به مديران عامل ش//ركتهاي كارگزاري، اعالم كرد: »با اس//تناد به بند 1 از دويس//ت و پنج//اه و چهارمي//ن صورتجلس//ه هياتمديره كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار مورخ 18 ارديبهشتماه« در راس//تاي تبصره ماده 3 ضوابط بازاريابي و تخفيفات اعضاي كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار در بورسها و فراب//ورس اعطاي هرگونه »تخفيف« يا »بازاريابي« يا »تخفيف و بازاريابي توامان« به صورت مستقيم يا در قالب مصاديق تعيين شده طبق ماده 2 ضوابط مذكور در هر يك از معامالت اعضا در بورسهاي كااليي، حداكثر تا 50 درصد سقف مصوب كامزد مجاز است. روحاهلل ميرصانعي، دبيركل كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار، در گفتوگو با سنا، درخصوص تخفيف كارمزد شركتهاي كارگزاري فعال در بورسهاي كااليي گفت: تبصره ماده 3 ضوابط تخفيفات و بازاريابي اين امكان را براي اعضاي هياتمديره كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار فراهم ميكند كه براي برخي از معامالت سقف مجاز تخفيف تعيين كند. دبيركل كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار با بيان اينكه پيش از اين هياتمديره كانون براي معامالت اوراق بهادار ومعامالتكاالييسقفمجازتخفيف52درصديتعيين كرده بود، عنوان كرد: با توجه به تقاضاهاي مطرح شده و بررسيهاي صورت گرفته، هياتمديره كانون تصميم گرفت براي معامالت كااليي س//قف مجاز تخفيف را به 50 درص//د افزايش ده//د. روحاهلل ميرصانعي ادامه داد: برخي از عرضهكنندگان بزرگ كااليي با توجه به حجم ب//االي معامالت خود موضوع »تخفيف بيش//تر كارمزد ش//ركتهاي كارگزاري فعال در بورسهاي كااليي« را مطرح كرده بودند كه در تعامل با كارگزاران اين مساله بررسي شد و افزايش سطح مجاز تخفيف در دستور كار كانون قرار گرفت. دبيركل كانون كارگزاران افزود: پس از بررسيهاي كارشناسي صورت گرفته، مقرر شد آن دسته از كارگزاراني كه تقاضاي افزايش سقف مجاز مربوط به ش//ركتهاي كارگزاري فعال در بورسه//اي كااليي را داشتند، بتوانند به عرضهكنندگان بزرگ كااليي تا سقف 50 درصد تخفي//ف دهند. وي تاكيد كرد: اين تخفيف مشمول همه مشتريان نخواهد بود و تنها مشترياني كه بيش//ترين حجم معامالت را به خود اختصاص دادهاند مشمول اين طرح خواهند شد. روحاهلل ميرصانعي افزود: با توجه به حجم معامالت مشتريان، تعيين ميزان تخفيف تا س//قف 50 درصد در اختيار كارگزاران است و الزامي براي آن وجود ندارد.

مديرعام//ل ب//ورس ان//رژي از ت//الش وزارت نفت ب//راي عرضه تدريجي نفتخام در اي//ن بازار خبر داد و اف//زود: موانع معامالت مس//تقيم بي//ن نيروگاهها و مصرفكنندگان برق برداشته شده است و اميد ميرود در خردادماه شاهد عملياتي شدن آن باشيم. مديرعامل بورس انرژي در گفتوگو با فارس با اشاره به عملكرد اين بازار در سال 95 گفت: در سال گذشته اتفاقهاي خوبي براي بورس انرژي از جمله رشد ارزش معامالت، پذيرش كاالهاي جديد و باز ش//دن دريچههاي جديد براي تامين مالي صنايع نفتي و همچنين برق گشوده ش//د. در سال 1396 نيز در هر يك از اين بخشها به زودي اتفاقه//اي بزرگي رخ خواهد داد كه هماكنون در حال تدارك جزييات آن هستيم. سيدعلي حسيني با اش//اره به توسعه بازار معامالت برق در بورس انرژي گفت: در حوزه توزيع برق خوش//بختانه موانع پيشرو براي معامالت مستقيم بين نيروگاهها و مصرفكنندگان برق برداش//ته شده و اميد ميرود در خردادماه جاري ش//اهد عملياتي شدن اين بخش باشيم. وي افزود: هر چند اين اقدام زمينهس//ازي زيادي الزم داش//ت اما با هماهنگيهاي//ي كه در وزارت نيرو بين دس//تگاههاي ذيربط از جمله ش//ركتهاي برق منطقهاي؛ توانير و مديريت شبكه برق ايران و معاونت برق و انرژي وزات نيرو در اواخر س//ال گذشته و همچنين دو ماهه سال 96 انجام ش//د، در نهايت به رفع موانع در اين زمينه منتهيشده كه آغاز معامالت مستقيم ميان نيروگاهها و مصرفكنندگان برق در كشور از مسير بورس انرژي طي خردادماه را در پي خواهد داشت.حسيني با اشاره به تالشهاي معاونت برق انرژي وزارت نيرو براي رفع موانع معامالت برق گفت: ارزش معامالت برق طي دو ماه اخير نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش 160 درص//دي را تجربه كرده و اميد ميرود اين افزايش تا پايان امس//ال ادامه يابد. به گفته اين مقام مسوول در مورد مصرفكنندگان باالي پنج مگاوات نيز بناس//ت متقاضي//ان جدي//د در اين معامالت ش//ركت كنند و بايد منتظر باش//يم تا ب//ه تدريج آمار دقيقي از حضور اي//ن متقاضيان به دس//ت آوريم. وي اف//زود: در مورد شركتهاي نيروگاهي نيز با توجه به انتشار اوراق سلفي كه براي گروه ماهتاب در اسفند ارسال انجام شد، طلسم حضور نيروگاهها در بحث تامين مالي شكس//ته شد و اميدواريم امسال نير نيروگاههاي برق بتوانند از بورس ان//رژي تامين مالي كنن//د. مدير عامل بورس انرژي از ت//الش وزارت نفت براي عرض//ه تدريجي نفتخام در اي//ن بازار خب//ر داد و افزود: بر اس//اس پيگيري كه از طرف وزارت نفت انجام شده، هماكنون رايزني با امور بينالملل شركت ملي نفت ايران براي پذيرش و عرضه نفتخام آغاز شده است. بر اساس برنامهريزيها بناست بخشي از خريداران نفتخام ايران به تدريج به سمت خريد از طريق بورس انرژي ايران سوق داده شوند.

شركت سيمان تهران اعالم كرد برنامه افزايش سرمايه از مبلغ يكهزار و 750 ميليارد ريال به دو هزار و 750 ميليارد ريال را دارد. بر اساس اين گزارش، افزايش سرمايه »ستران« از محل مطالبات حالشده سهامداران و آورده نقدي به منظور اصالح ساختار مالي و جبران كسري نقدينگي كه در تاريخ 9 خرداد 1396 به تصويب هياتمديره رسيده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانوني ارسال شده، خواهد بود. بديهي است انجام افزايش سرمايهيادشدهمنوطبهموافقتسازمانبورسواوراقبهاداروتصويبمجمع عمومي فوقالعاده است و در اين خصوص اطالعرساني خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.