سوء استفاده خارجیها از بازار ايران

Jahan e-Sanat - - News -

گ//روه بازرگان//ي- به دنبال مش//كالت اقتص//ادي موج//ود در س//اير حوزهه//اي اقتص//ادي، صنعت چرم نيز اين روزها حال و احوال مناس//بي ندارد و با ركود دس//ت و پنج//ه نرم ميكند. اين در حالي اس//ت كه ب//ا وجود اينكه صنعت چ//رم ايران يكي از بهترينهاي دنياست، طي سالهاي گذشته توليدكنندگان آنچنان تحت فشار بودهاند و شرايط بازار به گونهاي رقم خورده است كه در بسياري موارد توليدكنندگان مجبور به فروش چرم نيمساخت به كشورهايي مانند تركيه يا ايتاليا ش//دهاند. جالبتر اينكه اين كش//ورها پ//س از مدتي همين م//واد را با پاالي//ش به قيمت چندبراب//ري به خود ما فروختهاند. در همين راستا رييس اتحاديه فروشندگان چرم طبيعي، مصنوعي و لوازم كفش به ارائه توضيحاتي درباره وضعيت اين روزهاي صنعت چرم كشور پرداخت و گفت: متاسفانه به مانند ساير بخشهاي اقتصادي كشور صنعت چرم هم طي سالهاي گذشته دچار نوعي ركود شده كه بايد هرچه سريعتر براي خروج از اين وضعيت تالش كرد. افزايش قيمت تمامشده س//عيد حيات//ي عن//وان ك//رد: اكن//ون توليدكنن//دگان م//ا از جنبهه//اي مختلف تحت فش//ار قرار دارن//د و در نهايت با باال رفتن هزينههاي ماليات، تامين نيرو، انرژي ...و آنها مجبور به افزايش قيمت تمامش//ده خود ميش//وند، اما همي//ن افزايش قيمت موجب ميشود خريداران بازار چرم طبيعي ديگر توان خريد نداشته و به سراغ نمونههاي مصنوعي بروند.

حيات//ي ادامه داد: حت//ي در اين حوزه برخي كش//ورها ب//ه توليد گس//ترده چرم مصنوع//ي پرداخته و حتي چرم طبيعي را ب//ا آن مخلوط كردهان//د و در نهايت كاالي به دس//ت آمده بهگونهاي است كه شايد از نظر ظاهر هيچگونه تفاوتي با چرم طبيعي نداشته باش//د. بر همين اساس در بسياري از موارد به دليل قيمت ارزانتري كه در اين نمونهه//ا وجود دارد افراد نس//بت به خريد آن اقدام ميكنند، اما در برخي افراد مانند بيم//اران ديابتي اين كفشها موجب ايجاد مشكالت متعدد ميشود.

رييس اتحاديه سازندگان و فروشندگان چ//رم طبيعي و مصنوعي در بخش ديگري از صحبته//اي خ//ود ب//ا ي//ادآوري اينكه صنعت چرم ايران يكي از بهترينهاي دنيا بوده اس//ت، گفت: در ح//ال حاضر بهترين توليدكنندگان را داريم البته ممكن اس//ت از نظر مدلهاي روز دنيا كمي عقب باشيم كه اگ//ر حمايتهاي كاف//ي از اين صنعت ص//ورت گيرد ب//ه راحتي ام//كان طراحي مدلهاي جديد و كپيبرداري از مدلهاي روز دنيا وجود دارد. اما مس//اله آن است كه

حمايتهاي مربوط//ه صورت نميگيرد در حالي كه اگر چنين ش//رايطي وجود داشت حتي ميتوانستيم كارگاههاي كوچك را به صورت هلدينگ با يكديگر ادغام كنيم تا در نهايت محصول آنها با عنوان يك برند داخلي تبليغ و شناسانده شود و راه براي كاالهاي قاچاق، تقلبي و بيكيفيت بسته شود. تعطيلی برخی واحدها

حياتي با اشاره به اينكه طي اين سالها از ميان اعضاي اين صنف واحدهاي متعدد اقدام به تعطيل//ي كردهاند، اظهار كرد: اين اتفاق در ش//رايطي رخ ميدهد كه كشوري مانند تركيه به دليل پرداخت نقدي پول طي اين سالها توانسته است چرم نيمساخت ما را به قيمت مفت و ارزان تهيه كرده و پس از پاالي//ش آن را دوباره با قيمتي چندبرابر به خود ما بفروش//د يا كشوري مثل ايتاليا نيز چني//ن رويكردي را دنب//ال كرده و ما مجبوريم به دليل ركود بازار كاالي خود را با قيمتي به مراتب پايينتر از قيمت حقيقي به اين كشورها صادر كنيم و پس از پااليش كاال با قيم//ت چندبرابري آن را وارد كنيم در صورتي كه اگر در كش//ور سرمايه كافي وجود داشت و ميتوانستيم دستگاههاي الزم را كه هزينهاي باال دارد، خريداري كنيم اين امكان وجود داشت كه اين عمليات در داخل مرزهاي كشور انجام شود.

وي همچنين به ديگر مش//كالتي كه بر سر راه بخش توليدي وجود دارد اشاره كرد و گفت: اگر قرار باش//د بخش توليد از ركود

خارج ش//ود بايد ابتدا از بانكها شروع كرد. در شرايطي كه بانكها سودي تا 31 درصد به مردم ميدهند طبيعي است مردم ترجيح ميدهند به جاي س//رمايهگذاري در بخش مول//د پولهاي خود را راهي بانكها كنند. از س//وي ديگر وقتي بح//ث ماليات مطرح ميشود نوعي وحشت در ميان مردم ايجاد ميش//ود و تمام اين موارد در كنار يكديگر بخش توليد را از حركت موثر باز ميدارد. اعطاي وام به شركتهاي مجهول

رييس اتحاديه سازندگان و فروشندگان چرم طبيعي و مصنوعي در ادامه به وامهايي كه تاكنون به برخي ش//ركتهايي كه اسما خصوصي شدهاند و همچنان شائبه دولتي بودن آنها مطرح اس//ت، اشاره كرد و گفت: طي س//اليان گذشته اين شركتها وامهاي چندين ميلياردي گرفتهاند و حال اين وامها را به بانكهاي مربوطه باز نميگردانند. در چنين ش//رايطي وقتي خود بانكها منابع مال//ي الزم را در اختي//ار ندارن//د چگون//ه ميتوان از آنها انتظار داشت كه به ديگران وام بدهند!؟

حياتي همچنين به وضعيت ماههاي اخير بازار اش//اره كرد و به ايسنا گفت: اين روزها بايد همكاران ما براي فصل آغاز مدارس به توليد بپردازند، اما با توجه به ش//رايطي كه وجود دارد همگي بالتكليف مانده و انگيزهاي براي توليد ندارند و منتظر هستند تا حداقل در خردادم//اه وضعي//ت مالياته//اي آنها مشخص شود تا بدانند در ادامه چگونه عمل كنند. از سوي ديگر برخي توليدكنندگان به عنوان مثال دمپايي هم امس//ال اصال توليد نكردهان//د چراكه وضعيت بازار در ش//رايط باثباتي قرار ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.