جای پای مالزي در ايران محكمتر میشود

Jahan e-Sanat - - News -

»جهانصنعت«- قرار است طي يك ماه آينده رييسجمهور مالزي با هدف بررس//ي زمينههاي رفع مشكالت بانكي، توسعه همكاريها در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات و امضاي موافقتنامه تجارت ترجيحي بين دو كش//ور، به ايران س//فر كند. اين در حالي است كه غالمحسين شافعي، رييس اتاق ايران نيز در ديدار با سفير مالزي در ايران از اعزام هياتي متشكل از فعاالن اقتصادي ايراني به مالزي در آبانماه خبر داد و تصريح كرد: توسعه همكاريهاي اقتصادي با كشورهاي اس//المي جزو اولويتهاي ايران محسوب ميشود. از آنجايي كه ايران و مالزي از ديرباز مناس//بات گس//تردهاي با هم داشتهاند و از نظر ديني و سياسي روابط مستحكمي با يكديگر دارند بنابراين ارتباط با اين كشور براي ايران مهم است.

غالمحسين ش//افعي ادامه داد: به دليل مسايل سياسي و وجود تحريمها، مناسبات دو كشور دچار اختالل شد و امروز با توجه به رفع تحريمها، فرصتي پيش آمده تا روابط خود را احيا كنيم و آن را گسترش دهيم. در طول يك سال گذشته اراده روسايجمهور دو كشور نيز بر همين مبنا استوار بوده است. البته همچنان برخي مشكالت در مسير توسعه روابط وجود دارند كه بايد برطرف شوند.

به اعتقاد وي زمينههاي همكاري دو كشور متنوعاند و ميتوانند در بخش كشاورزيمكمليكديگرباشند.ازطرفديگرهمكاريهايدوجانبهياچندجانبه در مورد غذاي حالل بين ايران و مالزي ميتواند مورد توجه قرار گيرد.

ش//افعي تصريح كرد: در حال حاضر حجم بازار غذاي حالل بالغبر دو هزار ميليارد دالر برآورد ميشود كه با همكاري دو كشور ميتوانيم حجم قابل توجهي از آن را به خود اختصاص دهيم.

رييس اتاق ايران از مالزي به عنوان نقطه اتصال ايران به كشورهاي خاور دور ياد كرد و ايران را نقطه اتصال مالزي به كشورهاي آسياي شرقي دانست.

ش//افعي با تشريح مشكالت موجود بر س//ر روابط تجاري دو كشور گفت: چالشهاي اصلي مربوط به بانكهاي بزرگ است؛ در حال حاضر براي نقل و انتقال پول و گشايش اعتبار با مشكل روبهرو هستيم. بانكهاي كوچك بعد از امضاي برجام، مسايل خود را حل كردهاند و امروز با اين بانكها مشكلي نداريم.

وي افزود: در س//فر رييسجمهور ايران به مالزي كه من هم حضور داشتم مذاكرات خوبي در مورد مسايل بانكي بين روسايجمهور و بانكهاي مركزي دو كشور انجام شد. بنابراين اميدواريم بانكهاي بزرگ هم بتوانند هرچه زودتر مشكالت خود را حل كرده و به توسعه مناسبات دو كشور كمك كنند. بهدنبالراهحلمشكالتبانكي همچنين در ادامه رستم ياهاما، سفير مالزي در ايران با تاكيد بر اين نكته كه به دنبال علل ريشهاي بروز مشكالت بانكي بين دو كشور است، هدف اصلي خود از حضور در اتاق ايران را بررسي همين مساله و پيدا كردن راهحلهاي آن عنوان كرد. به باور وي تحريمها اگرچه در سطح روابط اثرگذار بود اما نتوانست به عنوان مانع، مناسبات دو كشور را متوقف كند. وي گقت: مالزي در پي سرمايهگذاري مشترك و همكاري تجاري با ايران است.

ياهاماافزود:ظرفيتهايمختلفايرانبرايجامعهمالزيشناختهشدهنيست وحتينوعيبدبينينسبتبهايرانوجوددارد.پيشنهادميكنماقداماتتبليغاتي خود را براي معرفي درست كشور خود در مالزي دنبال كنيد. اين مساله براي توسعهسطحروابطتجاريبسيارمهماستچراكهمصرفكنندهنهاييمحصوالت شما در مالزي هم بايد شناخت صحيحي از ايران داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.