پرداختطلبگندمكارانتاهفتهآينده

Jahan e-Sanat - - News -

ف/ارس- در حال حاضر 1200 ميليارد تومان از مطالبات گندمكاران پرداخت شده و تا هفته آينده 1100 ميليارد تومان ديگر به مرور پرداخت ميشود. مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران با اعالم اين خبر گفت: تا ب//ه امروز دو ميليون و 200 هزار تن گندم به ارزش 2800 ميليارد تومان از گندمكاران به صورت تضميني خريداري شده است. يزدان سيف افزود: از آنجايي كه شاهد بارشهاي ديرهنگام در فصل پاييز گذشته و سرماي فروردين ماه بوديم، برداشت گندم با كمي تاخير مواجه شده و اكنون خريد تضميني در 14 استان كشور آغاز شده است. مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران با بيان اينكه امس//ال با وجود كاهش سطح زير كشت گندم، ميزان خريد تضميني به اندازه سال گذشته پيشبيني شده، تصريح كرد: 600 هزار هكتار سطح زير كشت گندم كاهش يافته است، اما پيشبيني ميكنيمكه11 ميليونتنگندمبهصورتتضمينيازكشاورزانخريداري شود و خودكفايي گندم تداوم يابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.