اگر قبول نداريد، چرا اجرا ميكنيد

Jahan e-Sanat - - News - نمایه

گروهانرژی-معموالانتقادازدولتها با اهداف مختلفي انجام ميشود. گاهي صرفا سياسيكاري و اهداف جناحي و حزبي مدنظر ق//رار ميگيرد و حالت و فرم تخريب پي//دا ميكند و گاهي هم واقعبينانه و منصفانه انتقادها از دولت مطرح ميشود.

وجود منتقدان براي هر دولت نعمتي استكهمنجربهنظارتبرعملكرددولت و همچنين زمينه رشد وپويايي دولت ميش//ود اما انتقاداتي كه در چارچوب قان//ون و بر مدار اخالق صورت گيرد نه در راستاي اهداف جناحي.

از ابت//داي دولت يازده//م تاكنون، منتق//دان اقدامات دولت را ب//ه دور از انصاف مورد نقد قرار دادند، اقداماتي كه اگر صورت نگرفته بود اكنون شرايطي همچون ونزوئال را بايد ميگذرانديم.

در همي//ن حال وزير نف//ت دولت يازدهم كه در ايام انتخابات حامي قاطع حسن روحاني بود، در اين خصوص اظهار داشت:مگرميشودمديرمخالفدولترا نگه داشت. مردم راي دادند كه مديران مخالف دولت سر كار بمانند؟ مردم به يك سياس//ت، فكر، گفتمان و موضع راي دادن//د و حاال انتظار دارند مديران ارشدي كه عليه دولتند و سياستهاي دول//ت را قبول ندارند نمانند. اينها بايد خودشان كنار بروند. اينها وقتي سياست مجموعهاي را قبول ندارند كه اجرا كنند چرا ميمانند. اينها چگونه فعال سياسي هستند و چه باور و اعتقاداتي دارند كه حاضرند بمانن//د؟ موجوديت و هويت انسان به باورها و اعتقاداتش است و اگر سياستهاي يك مجموعه را قبول ندارد خودش نبايد بماند.

وزي//ر نفت تغيير مدي//ران را امري طبيعي دانست و گفت: مديران ارشدي كه مخالف و علي//ه دولت كار كردند و سياست دولت را قبول ندارند اصال براي چه ميمانند، خودشان بروند.

بيژن زنگنه ديروز در حاشيه نشست هيات دولت در جمع خبرنگاران درباره اينك//ه آيا به عنوان وزير نفت در دولت آينده ابقا ميش//ويد، اظهار كرد: بايد از رييسجمهور بپرس//يد اما تا 100 روز ديگر بهصورت محكم وزير هستيم.

وي تغيير مديريتي را طبيعي دانست و اظهار كرد: به تازگي در زمينه تغيير مديران بحثي مطرح شده است.

وي افزود: طي دو تا سه سال پيش برخي خبرگزاريها فشار ميآوردند كه مديران ارزش//ي را كنار گذاش//تند كه دروغ ب//ود. آنها به دليل ارزش//ي بودن كنار گذاشته نشدند بلكه برخي به دليل ناكارآمدي بركنار و برخي نيز بازنشسته شدند. تعدادي از معاونان نيز كه از زمان احمدينژاد در وزارت نفت بودند االن هم حضور دارند، چون شايسته بودند.

وي افزود: اين رس//انهها حال عنوان ميكنند كه مدي//ران مخالف دولت را بركنار ميكنند، اگر كنار گذاشته شده بودند پس اين خبر جديد چيست، يعني آن قبلي دروغ بوده؟

وزير نفت با ذكر س//والي ادامه داد: اصال مگر ميش//ود مدي//ر مخالف در دولت گذاش//ت. آيا مردم راي دادند كه مخالفان دولت سركار بمانند؟ مردم به يك سياس//ت، مواضع، گفتمان و فكر راي دادند.

زنگنه با بيان اينكه مديران ارشدي كه مخالف و علي//ه دولت كار كردند و سياست دولت را قبول ندارند اصال براي چه ميمانند و خودشان بايد كنار بروند، تاكي//د كرد: اين گروه از مديران اگر در دستگاههاي دولتي وجود دارند از جمله نفت براي چه ميمانن//د.وي ادامه داد: يعني ميمانند سياس//تي را كه قبول ندارند اجرا كنند. اگر قبول نداريد چرا اجرا ميكنيد. اگر بگويند قبول نداريم اما اجرا ميكنيم بايد پرس//يد باورها و اعتقادات چه ارزش//ي دارن//د كه براي مان//دن حاضري همه اعتقادت را زير پا بگذاري. به نظر من موجوديت و هويت يك انس//ان به اين اس//ت كه باورها و اعتقادتش را پياده و اجرا كند.وزير نفت تاكيد كرد: بنابراين اگر مديري مخالف يكسري سياستهاست نميتواند آن را اجرا كند. بايد مديراني سركار باشند كه سياستهاي دولت را كه به آن اعتقاد و باور دارند، اجرا كنند. اوپكبهتعهدهايشوفاداربود عض//و كابين//ه دول//ت يازدهم در پاس//خ به پرسشي درباره صادرات نفت ايران و توافقها در س//ازمان كشورهاي صادركنن//ده نفت )اوپك( يادآور ش//د: آنچه ص//ادر و تولي//د ميكنيم همان اس//ت كه منابع ثانويه ميگويند؛ ما به آنچه در نشستها تفاهم كرديم وفادار بوديموجلسهپنجشنبهگذشته)چهارم خردادماه( در اوپك هم نشان داد كه همه اعضا صددرصد به توافقها وفادار بودهاند. زنگنه در پاسخ به اين سوال كه آيا كشور نميتواند پول نفت خود را از شركتهاي خارجي دريافت كند، افزود: ما پولمان را ميگيريم و اينها همه شايعات است. من اعدادي را ميشنوم و از كساني كه آن را ميگويند، ميخواهم كه مداركشان را ارائه دهند. اين چه رفتار رسانهاي است كه بعضيها دارند يا مثال ميگويند آقاي ج . پ درجايي مالقات كرده. اين كيست كهدررسانههستاماهيچكسنميبيند. خب اسم كاملش را بگوييد تا پيگيري شود.او چه كسي است كه جز يك رسانه خاص كسي نميداند؟ چرا رسانهها اين اخالق غيرحرفهاي را محكوم نميكنند؟ ميگويند 20 ميليارد دالر پول نفت به كشورنيامدهاست،بگويندكجاست؟چرا در ذهن مردم شبهه ايجاد ميكنند؟

وي ي//ادآور ش//د: ميگوين//د ما در قرارداد تركيه جريمه شديم و گاز مفت ميدهي//م، در فضاي رس//انه ش//رف و اخالق رس//انهاي مهم است. اگر اخالق ديني باشد تعهد بيشتري هم بايد باشد. چرا رعايت نميشود؟ دوره انتخابات كه دي//ن و پيغمبر هم كن//ار رفت. اكنون انتخابات تمام شده چرا برخي رسانهها حيثيت حرفهاي خود را با دروغپردازي بيپايان زير سوال ميبرند؟ شعور و فهم مردم همه اينها را درك ميكند. عمده صحبتم نيز با رسانههايي است كه از پول بيتالمال نيز تغذيه ميشوند.

زنگنه در ادامه درباره موضوع شكايت گازي تركيه گفت: در س//ال 84 تركيه عليه ما به داوري سوييس شكايتي ارائه كرد و تقاضاي كاهش قيمت گاز داشت كه در س//ال 91 كاه//ش 12 درصدي مصوب ميش//ود و چون اين قيمت از زماني كه شكايت ميشود امكان اعمال تجديدنظر وج//ود دارد آن زمان حدود يك ميليارد دالر پرداخت ميش//ود و هيچيك از رس//انهها هم سر و صدايي نميكنند. اين كار در چارچوب مقررات متعارف تجارت بينالمللي بوده يعني آن دولت هم كار خالفي نكرده بود.

وي افزود: تركيه دوباره در اس//فند 91 درخواست كاهش قيمت نفت و به دليل كميت و كيفيت گازي، درخواست جريمه كرد و 37/5 درصد هم تقاضاي تخفيف جديد و كاهش قيمت ميكند كهمجموعا5/26 درصدميشود،داوري 25 درص//د جريم//ه را رد ميكند و از ‪13/3 ،37/5‬ درصد را تصويب ميكند.

وزير نفت اظهار داش//ت: در مهر 95 مصوبهاي در داوري صادر ميش//ود و از اسفند19 تامهر59،2/41 ميليارددالر گاز به تركيه فروختيم و پول آن را گرفته بودي//م كه روي اين رق//م 13/3 درصد كاهش قيمت ميدهن//د پس بدهكار ميشويم، جريمه نبوده است و طبيعي است و قرار شد از محل گازي كه ميبرد تسويهحساب شود و اين تسويهحساب بازرگاني بين دو شركت ايراني و تركيهاي است.وي تاكيد كرد: صحبت ما اين است كه در قرارداد كرس//نت چرا اين كار را نكردند؟ يعني باي//د ايران براي اصالح قيم//ت به داوري مراجع//ه ميكرد. در آنجا قطعا حرفهاي ما را ميشنيدند، در اسفند 83 اين فرآيند داوري را شروع كردم ولي در دولت احمدينژاد رها شد و گرهي كه با دست باز ميشد، به معضل تبديل شد.زنگنه گفت: طبق راي داوري 14/2زا ميليارددالريكهازتركيهنقدي دريافتكرديم،3/31 درصدبايدبرگردد. وي درباره امكان چانهزني اظهار داشت: تقاض//اي آنها 67/5 درص//د بود كه به 13/3 درصد رسيد. در مذاكرات روساي جمهوردوكشورقيمتبااليگازهميشه مطرح ميشد. اصال بحث كرسنت نبوده و اليحهاي نيز از س//وي تركها نيامده اس//ت. موضوع بر سر قيمت باالي گاز صادراتي ايران به تركيه نسبت به روسيه و آذربايجان بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.