طرح اوليه »مرسك« براي توسعه اليه نفتي پارسجنوبي رد شد

Jahan e-Sanat - - News -

مديرعامل شركت ملي نفت ايران از رد طرح اوليه شركت مرسك دانمارك در خصوص فاز دوم اليه نفتي پارسجنوبي در شركت ملي نفت خبر داد و افزود: بايد مذاكرات فاز دوم توسعه اليه نفتي پارسجنوبي تا پايان امسال به نتيجه برسد.

عليكاردر،مديرعاملشركتملينفتايراناظهارداشت:برايفازدومتوسعه اليه نفتي پارسجنوبي با شركت دانماركي مرسك در حال مذاكره هستيم.

وي افزود: اين شركت دانماركي طرح خود را اخيرا براي توسعه اليه نفتي به شركت ملي نفت ارائه كرد اما اين طرح مورد موافقت ما قرار نگرفت.

معاون وزير نفت در تش//ريح داليل مخالفت با طرح شركت مرسك اذعان داشت: اين طرح از نظر مدل برداشت از ميدان و ضريب بازيافت مورد قبول ما نبود و قرار شد مذاكرات در اين زمينه ادامه داشته باشد و طرح جديدي با اعمال نقطه نظرات شركت ملي نفت ارائه دهند.

كادر در پاسخ به اينكه آيا فكر ميكنيد مذاكرات با شركت مرسك تا پايان امسال به نتيجه برسد، گفت: بله، بايد تا پايان امسال به نتيجه برسد.

مديرعامل ش//ركت ملي نفت ايران درخصوص چرايي نرس//يدن ميزان توليد نفت از فاز نخس//ت اليه نفتي پارسجنوبي به 35 هزار بشكه در روز كه هدفگذاري توليد در فاز نخست بود، تصريح كرد: در خصوص FPSO )ش//ناور جمعآوري و پااليش( بايد آرام كار كنيم، عموما تمامي طرحهاي ما به همين ش//كل اس//ت كه ما آرام ميزان توليد را ب//اال ميبريم تا اتفاق غيرايمني شكل نگيرد.

وي خاطرنشان كرد: با افزايش آرام ميزان توليد نفت از 25 هزار بشكه در روز فعلي در آينده به توليد 35 هزار بشكهاي خواهيم رسيد و بعد از آن با به نتيجه رسيدن مذاكرات فاز دوم، نسبت به افزايش ظرفيت برداشت نفت از اليههاي نفتي پارسجنوبي اقدام ميكنيم.

ايران توليد نفت از اليه نفتي ميدان مش//ترك پارسجنوبي را با پنج هزار بشكه در روز آغاز كرد و اكنون بعد از گذشت حدود 70 روز، توليد نفت ايران از پارسجنوبي به حدود 25 هزار بشكه در روز رسيده است.

اليههاينفتيپارسجنوبيدرفاصلهتقريبي001 كيلومتريساحلايراندر ميانه خليجفارس در مجاورت مرز مشترك آبي ايران و قطر قرار دارد. برآوردها درخصوص ميزان نفت درجاي اليه نفتي پارسجنوبي بس//يار متفاوت است بهطوري كه ميزان نفت درجا در اين مخزن مشترك بين ايران و قطر از 1/6 ميليارد بشكه تا 20 ميليارد بشكه برآورد شده است.

اين مخزن مشترك نفتي در سمت ايران با نام »اليههاي نفتي پارسجنوبي« و در سمت قطر با نام ميدان »الشاهين« شناخته ميشود. در حالي كه قطر از سال ‪1371) 1992‬ شمسي( توسعه اليه نفتي مشترك با ايران در پارسجنوبي را آغاز كرده بود و توليد قطر در س//الهاي اخير به 300 هزار بش//كه در روز رسيده است؛ شركت ملي نفت ايران در سال 1383 قرارداد توسعه اليه نفتي پارسجنوبي را با شركت توسعه پتروايران امضا كرد اما اجراي اين پروژه بيش از 12 سال به طول انجاميد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.