تمايل اينپكس براي بازگشت به ميدان نفتي آزادگان

Jahan e-Sanat - - News -

ش//ركت اينپكس ك//ه بزرگترين ش//ركت اكتش//اف و توليد ژاپن است بهدنبال ش//ركت در مناقصه توس//عه ميدان نفتي آزادگان ايران اس//ت كه پيشتر به دليل تشديد تحريمهاي غرب عليه تهران در سال 2010 از اين پروژه خارج شده بود.

مقامات بلندپايه ايراني اخيرا اعالم كردهاندايرانمناقصهبرايتوسعهميدان آزادگان در جنوب غربي كشور را آغاز و از شركتهاي بينالمللي نفت براي حضور در آن دعوت كرده اس//ت. علي كاردر، مديركل شركت ملي نفت ايران هفته جاري به رسانههاي داخلي گفت: اين مناقصه پيش از جمعه هفته جاري برگزار ميشود و دعوتنامه براي ارسال پيشنهادات به 29 شركت بينالمللي نفت ارسال شده است.

پالتس به نقل از يك س//خنگوي اينپك//س گ//زارش كرد اين ش//ركت در حال جم//عآوري اطالعات و انجام بهروزرسانيهاي الزم است و بهمحض اينكه اين مناقصه منتشر شده و شرايط و مفاد مربوط به مناقصه و قراردادهاي نفتي روشن شوند، پاسخ خود را بررسي خواهد كرد.

اينپكس در سال 2014 با شركت ملي نفت و شركت بازرگاني نفت ايران ب//راي عملياتهاي توس//عه و ارزيابي يكپارچه ميدان آزادگان توافق كرد كه تحت اين توافق، 75 درصد سهم كاري داشت اما اين شركت بعدها اين سهم را ب//ه 10 درصد كاهش داد و در اكتبر سال 2010 اعالم كرد از پروژه توسعه آزادگان خارج ميشود.

نشريه ژاپنتايمز در ژانويه امسال به نقل از يك مقام بلندپايه ايراني نوشت: اينپكس براي توس//عه مي//دان نفتي آزادگان مذاكراتي را با شركت ملي نفت ايران آغاز كرده و كانديداي قوي براي اين قرارداد است.

طبق گزارش پالتس، برآورد ميشود آزادگانحداكثر24 ميلياردبشكهنفت دارد و بزرگتري//ن ميدان نفتي ايران محسوب ميش//ود كه در حال حاضر كمتر از 50 هزار بش//كه در روز توليد دارد و ايران اميدوار است حجم توليد اين ميدان را بي//ن 300 تا 320 هزار بشكه در روز افزايش دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.