کاهش قيمت نفت در پی افزايش توليد ليبی

Jahan e-Sanat - - News -

وزير انرژي عربستان سعودي ديروز اظهار كرد توليدكنندگان عضو و غيرعضو اوپك به هدفشان براي كاهش سطح ذخاير جهاني نفت به متوسط پنج ساله متعهد هستند.

فالح و همتاي روسي وي الكساندر نواك اظهار كردند انتظار دارند همكاريشان در بازارهاي نفت پس از اتمام مدت توافق كاهش توليد در مارس سال آينده به مدت طوالنيتري تداوم يابد.

اين در حالي است كه ديروز قيمت جهاني نفت در بازار معامالت آتي به دليل افزايش توليد نفت ليبي و نگراني از افزايش توليد نفت آمريكا كه در حال برهم زدن تالشهاي اوپك براي كاهش مازاد عرضه جهاني است با روند نزولي مواجه شد.در همين حال، قيمت نفت درياي برنت با 25 سنت كاهش معادل 0/5 درصد روند نزولي به 51 دالر و 59 س//نت در هر بشكه رسيد. ضمن اينكه قيمت نفت وستتگزاس اينترمدييت آمريكا هم با 32 س//نت كاهش معادل 0/6 درصد افت به ازاي 49 دالر و 34 سنت به ازاي هر بشكه معامله شد. همچنين شركت ملي نفت ليبي اعالم كرد انتظار ميرود توليد نفت اين كشور در اين هفته به 800 هزار بشكه در روز افزايش يابد كه طبيعتا روند رو به رشد صادرات ليبي را به دنبال خواهد داشت.

از سوي ديگر توليد نفت شيل آمريكا هم از اواسط سال گذشته ميالدي به بعد، بيش از01 درصد افزايش يافته و توليد فعلي نفت اين كشور بيش از 9/3 ميليون بشكه در روز است كه در حال نزديك شدن به توليد نفت عربستان سعودي و روسيه است.بر پايه اين گزارش، افزايش توليد نفت ليبي و آمريكا موجب آس//يب رس//اندن جدي به تالشهاي اوپك براي برقراري مجدد توازن ميان عرضه و تقاضاي جهاني است.

در حال حاضر ذخاير جهاني نفت حداقل 170 ميليون بشكه است كه بيشتر از ميانگين سال 2011 تا 2015 است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.