تسويهبدهينفتي4 ميليارددالرياماراتباايران

Jahan e-Sanat - - News -

ش//ركت مل//ي نفت امارات بي//ش از چهار ميلي//ارد دالر از بدهي نفتي خود با ايران را كه به دوره پيش از تحريم برميگردد، تس//ويه كرده است.

به گزارش مهر، ش//ركت ملي نفت ام//ارات بيش از چهار ميليارد دالر از بدهي خود با ايران را تسويه كرد؛ در همين حال بانك مركزي ايران چهار ميليارد و يكصد ميليون دالر از بدهي ش//ركت ملي نفت امارات را دريافت كرده اس//ت. البته چند ماه قبل بيژن زنگنه، وزير نفت ايران تاييد كرده بود كه ش//ركتهاي بينالمللي نفتي پرداخت بدهيه//اي مربوط به خريد نف//ت از ايران در دوره پيش از تحريم را شروع كردهاند.

بر همين اس//اس بدهكارهاي نفتي ايران شامل شركت ملي نفت امارات، ش//ل، هلنيك پتروليوم يونان و س//اراس ايتاليا هس//تند كه محدوديتهاي بانكي پيش از دوره تحريم، اجازه تراكنش اين شركتها با ايران را نميداد.

بر پايه اين گزارش، توافق هس//تهاي ايران با 1+5 موجب تسهيل دسترس//ي ايران به بيش از 50 ميليارد دارايي بلوكهش//ده در خارج از كش//ور و فروش بيش//تر نفت و انجام تجارت در س//طح بينالملل شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.