اختالل در زندگی مردم

Jahan e-Sanat - - News - تلنگر

گروه جامعه-گرما در سیس//تان وبلوچستان رکورد زد و بیسابقهترین روزهای این استان از نظر دمای هوا پش//ت س//ر گذاشته ش//د. مدیرکل بحران اس//تان سیستانوبلوچستان در این باره توضیح داد.

غالمرض//ا ارباب//ی در گفتوگو با ایسنا، گفت: گرمای بیسابقهای از روز شنبه در استان سیستانوبلوچستان به وقوع پیوست.

این گرما در مناطق جنوبی استان از جمله راس//ک، س//رباز، نیکشهر، قصرقند، کن//ارک، چابهار و ... نمود بیشتری داشت. وی در همین زمینه ادامه داد: دمای هوای ثبتش//ده در این مناطق از زمان ایجاد ایستگاههای هواشناسی در استان تاکنون بیسابقه بوده و رکورد دمای هوا در این مدت شکس//ته شد به طوری که در برخی از این شهرستانها دمای 56 درجه سانتیگراد به ثبت رسید.

مدی//رکل بح//ران اس//تان سیستانوبلوچس//تان با بیان اینکه این وضعیت تا دیروز ادامه داش//ت، گفت: از شب گذش//ته با آغاز وزش بادهای 120 روزه سیستان میانگین درجه هوای استان بین شش تا هشت درجه کاهش یافت//ه و پیشبینیها حاک//ی از این اس//ت که دیگر دما تا این حد افزایش نیابد.

اربابی درباره خس//ارات ناش//ی از دمای هوا نیز گفت: یکی از پیامدهای افزایش دما مش//کالت ناشی از افت ولت//اژ در برخ//ی مناط//ق ب//ود. در سالهای گذش//ته در ماههای تیر و مرداد مصرف برقمان حدود 1300 مگاوات بود اما روز گذش//ته مصرف برق نیز در اس//تان رک//ورد زده و به 1421 مگاوات رسید که این موضوع سبب نوس//انات برق و افت ولتاژ در برخی مناطق روستایی شد.

وی با بیان اینکه برخی از گزارشها نیز حاکی از تلف شدن چندین راس دام و طی//ور اس//ت، تصریح کرد: در بخش کش//اورزی نیز خس//اراتی به دلیل کمب//ود آب به برخی از مزارع وارد ش//ده اس//ت ک//ه وزارت جهاد کشاورزی با همکاری صندوق بیمه اقدامات خود را آغاز کرده اس//ت تا خس//ارات کش//اورزان و باغداران در این زمینه جبران شود.

تشکیلجلسهمدیریتبحران استان در پی گرمای بیسابقه در سیستانوبلوچستان

مدی//رکل بح//ران اس//تان سیستانوبلوچس//تان از تش//کیل جلسه شورای مدیریت بحران استان در پ//ی گرمای ه//وا در همان اوایل هفته خبر داد و گفت: در این جلسه بر ضرورت تامی//ن برق و همچنین آب ش//رب این مناطق تاکید ش//ده و تصمیمات//ی در ای//ن زمینه اتخاذ شد. وی با بیان اینکه گرمای هوا در سیستانوبلوچستان خسارات جانی نداش//ت، گفت: با این وج//ود تمام بیمارستانها و دستگاههای امدادی را به حال//ت آمادهباش درآوردیم. از س//ویی دیگر مصرف برق در استان سیستانوبلوچس//تان بیش از یک و نیم برابر ظرفیت اس//تاندارد اس//ت، بنابراین از ش//هروندان خواسته شده اس//ت که از مصرف برق به ویژه در س//اعات پیک مصرف یعنی از 12 تا 15 و 19 تا 22 خودداری و با شرکت برق همکاری و صرفهجویی کنند.

مدی//رکل بح//ران اس//تان سیستانوبلوچستان درباره وضعیت تعطیل//ی ادارات در پ//ی گرمای هوا نیز گفت: این موضوع را به فرمانداران ابالغ کردیم و تعطیلی ادارات و دیگر بخشها در دست بررسی است.

در همین زمینه یکی از شهروندان اه//ل چابهار در خص//وص وضعیت گرم//ای ه//وا و آب در ای//ن منطقه به خصوص شهرهای بلوچستان در گفتوگو ب//ا »جهانصنعت« عنوان ک//رد: گرمای هوا حداقل نس//بت به چهار س//ال اخی//ر که م//ن در این شهر هس//تم، بسیار بیسابقه بوده و هرم گرما بسیار شدید است. وی در خصوص وضعیت دمای هوا در سایر شهرها میگوید: دمای هوا در کنارک که به آنجا رفت و آمد دارم، 52 درجه س//انتیگراد اس//ت؛ گرمایی خشک و ب//دون رطوبت. محمد که س//اکن چابهار است در ادامه میگوید: قبال هفتهای یک بار آب به چابهار میآمد اما حاال وضعیت آب نیز به هم ریخته است و با افزایش گرما، آب هم بسیار کم ش//ده است. به شهرک گلشهر و هیرمند تازه آب داده بودند که حاال داخ//ل ش//هر هم با مش//کل بیآبی شدید مواجه اس//ت. این شهروند با گالیه از کس//انی که تح//ت عنوان اعضای ش//ورای ش//هر کلی از آرای مردم را به دس//ت میآورند و وعده میدهن//د اما اقدام درخ//وری برای شهرهای سیستانوبلوچستان انجام نمیدهند، تاکی//د میکند: با وجود اینکه بارندگی در س//ایر ش//هرهای بلوچستان امسال بسیار خوب بوده اما بارندگی در چابهار بسیار کم بود و ما مشکل آب بیشتری داریم. وی تاکید میکند: به دلیل گرمای زیاد تا حدود زیادی کار مردم مختل شده است. هر سال این موقع کلی توریست داشتیم اما گرمای خشک هوای امسال مانع از ج//ذب توریس//تهای بیش//تری شده است.

موج گرما در این منطقه بس//یار افزای//ش یافت//ه اس//ت و گویا مردم هم آمادگ//ی اینچنینی برای مقابله با گرما را نداش//تند. از س//ویی دیگر وزش بادهای 021روزه سیستان آغاز شده که برخی معتقدند هرم گرمای بیس//ابقه به این دلیل هم میتواند باش//د. اما با توجه به اظهارات مدیر کل بحران استان سیستانوبلوچستان در خصوص تبعات گرمای بیسابقه ه//وا، باید تدابیر خاصی اندیش//یده ش//ود تا تلف//ات دام و طیور بیش از این نش//ود و به زندگی روزانه مردم خسارت بیش//تری وارد نش//ود. در غیر ای//ن صورت هنوز به تابس//تان نرس//یدهایم و با گرم//ای بهار، کلی تلفات و خسارات غیرانسانی، در این استان ایجاد شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.