تجارت پرسود دخانیات در کشور و عدم اجازه نظارت به وزارت بهداشت

Jahan e-Sanat - - News -

ایس/نا- مع//اون بهداش//ت وزارت بهداشت ضمن انتقاد از عدم همکاری دستگاههای مختلف در زمینه کاهش مصرف دخانیات در کشور، تاکید کرد: وقت//ی صنعت دخانیات تالش میکند عرض//ه را زیاد کند و تجار نیز س//عی میکنندوارداتراافزایشدهندوکسانی کهمرزهاراکنترلمیکنندنیزهمکاری نمیکنند، وزارت بهداش//ت به تنهایی موفقنمیشود.

علیاکبر سیاری در روز جهانی بدون دخانیات، ش//ایعترین عامل مرگ قابل پیشگیری را مصرف دخانیات اعالم کرد وگفت:اگرکسیازدورهنوجوانیمصرف دخانیات را شروع کند، طول عمرش02 تا 30 س//ال کاهش مییابد. 90 درصد کسانی که به سرطان ریه مبتال شدند سابقه مصرف دخانیات داشتهاند. به این ترتیب افرادی که در سن تولید هستند، جان خود را از دست میدهند یا ناتوان میش//وند. در نتیجه توسعه کشور نیز آسیبمیبیند.

مرگساالنه009 هزارنفردردنیا به علت دود دست دوم سیگار

اینمقاممسوولافزود:وزارتبهداشت اقدامات زیادی در زمینه اطالعرس//انی انجام داده ک//ه امضای تفاهمنامهای با وزارت آم//وزش و پرورش از جمله این اقدامات اس//ت و اولین اس//تراتژی در زمینهکاهشمصرفدخانیاتمحسوب میشود. دومین استراتژی در این زمینه جلوگیری از مصرف در اماکن عمومی اس//ت. اگر هفت میلیون نفر در دنیا به علت مصرف مس//تقیم دخانیات فوت میکنند،009 هزارنفرنیزبهعلتقرار گرفتن در معرض دود دست دوم سیگار از بین میروند. به همین علت است که محدودیت در اماکن عمومی مورد توجه برخی از کشورها قرار گرفته است.

س/روقلیاندررس/تورانهاو قهوهخانههاهمچنانادامهدارد

معاونبهداشتوزارتبهداشتضمن اشاره به قانون منع مصرف دخانیات در اماکن عمومی ادامه داد: اگر محدودیت ایجاد کنیم، مصرف دخانیات و عوارض آن نیز کاهش مییابد اما این اتفاق برای قلیان نیفتاده است و هنوز در رستورانها و قهوهخانهها و سایر مکانهای عمومی مصرف میشود. اما موفق شدیم قلیان رادرمحدودهتحتپوشش03 دانشگاه علومپزشکیجمعآوریکنیم. تبلیغمواددخانی،ممنوع س//یاری سومین سیاست در زمینه کاهش مصرف دخانیات را جلوگیری از تبلیغ مواد دخانی معرفی و تصریح کرد: یک//ی از راههای تبلیغ در این زمینه در معرض دید قرار گرفتن این محصوالت و همکاری برندهای مشهور با هنرمندان اس//ت.ما003 فیلمبرترسهدههاخیر سینمای ایران را در زمینه میزان مصرف دخانیات بررس//ی کردی//م. نتیجه آن مش//خص کرد که در دهه دوم انقالب میزانتبلیغدخانیاتدراینفیلمهاتوسط مردان بازیگر دو برابر و زنان بازیگر چهار برابر بوده است. اما در دهه سوم این رقم توسط بازیگران مرد به چهار برابر و زنان بازیگربه01 برابرافزایشیافتهاست.

ارائهخدماتترکدخانیاتدر شبکهبهداشتودرمانکشور

وی همچنین یکی دیگر از راههای موفقیت در این ح//وزه را فراهم کردن زمینه درمان دانست و افزود: از دو سال پیش در شبکه بهداشت و درمان کشور بحث درمان مصرف دخانیات نیز ادغام شده و کسانی که مایل به ترک هستند میتوانندبهاینمراکزمراجعهکنند.یکی دیگر از اقدامات الزم در این زمینه پایش تاثیرگذاری اس//تراتژیهای انجام شده اس//ت.درسال59 تحقیق»استپ«به همین منظور انجام شد و نتایج آن نشان داد که روند مصرف دخانیات کاهش و آمار استفاده از قلیان افزایش یافته است. در مجم//وع مصرف این دو ماده دخانی ثابت و کمی رو به افزایش است. کمترین مالیات بر دخانیات در ایران معاونبهداشتوزارتبهداشتتاکید کرد:مصرفقلیاندرنوجوانانبهخصوص دخترانافزایشیافتهاست.میزانمصرف سیگاردرمردانچندبرابرزنانامادرمورد قلیان تقریبا با هم برابر است. ما در پنج استراتژی جهانی برای کاهش مصرف دخانیات موفق بودهایم اما در استراتژی افزایش مالیات موفق عمل نکردهایم. در سال 93 مطالعهای توسط کارشناسان بهداشت جهانی در این خصوص انجام ش//د و فرمولی به دست آمد که طبق آن بای//د مالیات بر دخانیات در ایران به صورت پلهای برای خردهفروشی سیگار افزایش یابد و به 65 درصد برسد اما در حال حاضر ما جزو کشورهایی هستیم که کمترین مالیات بر دخانیات را اعمال میکنیم.میزانمالیاتبردخانیاتتولید داخل بس//یار کمتر از نمونه وارداتی آن است و به همین دلیل صنعت دخانیات تالش میکند سیگار وارداتی را در داخل مونتاژکندوآنراتولیدداخلنشاندهد. با این کار دولت از مالیات محروم و جلوی اینسیاستنیزگرفتهمیشود. قیمتدخانیاتافزایشیابد سیاری همچنین گفت: اگر قیمت دخانیات افزایش یابد، مصرف سیگار در فقرا و نوجوانان کاهش مییابد. او ادامه داد: مصرف در این دو گروه خطرناکتر اس//ت؛ چون اگر نوجوانان در این سن سیگارمصرفکنند،مادامالعمرمشتری این ش//رکتها خواهند شد و فقرا نیز به دلیل اضطراب و مش//کالت، سیگار بیش//تری مصرف میکنند و در نتیجه زودتر بیمار میش//وند و فوت میکنند. در زمینه افزایش مالیات بر دخانیات ابتدا مجلس کمک کرد و اوضاع بهتر شد اما در مرحله بعد تنها یک نفر از نمایندگان در برنامه ششم توسعه پیشنهاد داد که این مالیات از در کارخانه اعمال شود. این پیشنهاد به معنی کاهش درآمد دولت از این طریق و افزایش مصرف دخانیات در جامعهاست.

دخانیاتعاملمرگساالنه06 هزارایرانی

معاون بهداش//ت وزارت بهداش//ت دخانی//اتراعاملمرگ06 هزارایرانی در سال معرفی و تصریح کرد: ساالنه61 هزار نفر در اثر حوادث ترافیکی در ایران از بین میروند این در حالی است که اگر یکهواپیماسقوطکند003 نفرفوتو همهبهآناعتراضمیکنند.اما06 هزار نفردراثرمصرفدخانیاتمیمیرندوعزم جدی برای جلوگیری از آن وجود ندارد. وقتیصنعتتالشمیکندعرضهرازیاد کند و تجار نیز س//عی میکنند واردات را افزایش دهند و کس//انی که مرزها را کنترل میکنند در این زمینه همکاری نمیکنند، وزارت بهداشت نیز به تنهایی موفقنمیشود. موادمخدردربرخیتنباکوها س//االنه 10 هزار میلی//ارد تومان از پول م//ردم صرف دخانیات و 20 تا 30 هزار میلیارد تومان نی//ز هزینه درمان بیماریهای ناش//ی از آن میش//ود. در بعضیمراکزتوزیعقلیاننیزبهتنباکوها مواد مخدر افزوده میشود. چه کاالیی در کشور تا ایناندازه سود دارد؟ تالش ما این بود که پول به دست آمده از افزایش مالیات بر دخانیات به دولت بازگردد اما این تجارت بس//یار پرسود است و اجازه نمیدهند وزارت بهداش//ت کار خود را انج//ام دهد.وی در خصوص آمار قاچاق مواد دخانی به کشور گفت: طبق آنچه اعالممیشود03 درصدمصرفداخلاز طریق قاچاق وارد کشور میشود. یکی از راههایافزایشتولیدسیگاردرکشورنیز طرح همین مساله است و معلوم نیست اینآماردرستباشدیاخیر.ایجاداشتغال، کاهش قاچاق و افزایش کیفیت نیز سه موضوعی است که در این زمینه مطرح میکنند.حاشیهسوداینصنعتباالست و تجار، تولیدکننده و واردکننده آن همه یک گروه هستند. جریانی پشت این کار است. وزارت بهداشت همه تالش خود را در زمینه افزایش مالیات بر دخانیات انجام داده اما موفق نش//ده که علت آن نیز حاشیه سود باالی این صنعت است. در عین حال بزرگترین نقش را آموزش دارد چون مربوط به رفتار مردم است. در اینزمینهچنداقداماساسیانجامدادهایم کهازجملهآنمیتوانبهتربیتسفیران سالمتدرمیاندانشآموزان،دانشجویان و خانوادهها، استفاده از رسانهها و برگزاری کمپینوهمچنینامضایتفاهمنامهایبا وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد. نقش اصلی را در این زمینه آموزش و پرورش، آموزش عالی و خانوادهها بر عهده دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.