راهاندازی کمپین جمعی از فرهنگیان برای انتخاب وزیر زن در آموزش و پرورش

Jahan e-Sanat - - News -

ایرنا- جمعی از فعاالن صنفی، رسانهای و معلمان سراسر کشور با راهاندازی کمپینی خواستار انتخاب وزیر زن برای وزارت آموزش و پرورش در دولت دوازدهم شدند.عضوهیاتمدیرهکانونصنفیمعلماناستانتهراندررابطهبااینکمپین گفت: این کمپین یک خواسته ملی محسوب میشود زیرا اکنون نیمی از جمعیت کشوررازنانتشکیلمیدهنداماتاکنونسهمبایستهایدرسطوحباالیمدیریتی نداشتهاند.مهدیبهلولیبابیاناینکهدرردههایباالیمدیریتی،اداراتووزارتخانهها تعدادزنانیکهپستهایمدیریتیدارنددرمقایسهبامردانبسیارکمتراست،اظهار داشت:باگذشت93 سالازپیروزیانقالباسالمیتاکنونوزیرآموزشوپرورش از میان زنان انتخاب نشده است.

وی ادامه داد: با پایان کارزار انتخابات ریاست جمهوری و شروع دوره جدید دولت تدبیر و امید، فصل جدیدی از پویش فعاالن صنفی و رسانهای به جهت پیگیری مطالبات معلمان آغاز شده و در این آغاز دوباره، تالش برای مطالبهگری و یادآوری شعارها و برنامههای ارائهشده در فصل انتخابات، از مهمترین فعالیتها خواهد بود.

این فعال صنفی با بیان اینکه یکی از وعدههای انتخاباتی حسن روحانی سپردن حداقل03 درصدازاعضایکابینهاعمازوزارتومعاونانبهدستتوانمندمدیریت زنان بود، یادآور شد: نیمی از دانشآموزان و بیشتر از نیمی از کارکنان وزارت آموزش و پرورش را دختران و زنان تشکیل میدهند و به نظر میرسد حضور یک زن به عنوانوزیرمیتواندالگوییبرایدیگرزنانباشدکهباتالشخودتوانستهبهباالترین سطحوزارتخانهبرسد.

وی اضافه کرد: دولت دوازدهم اگر بخواهد وجهه و نام خوبی از خود بر جا گذارد، میتواندضمنانتخابیکفردازمیانزنانبرایاحرازپستوزارتآموزشوپرورش، ازویحمایتکندتاتجربهموفقیدراینزمینهرقمبخورد.عضوکانونصنفیمعلمان تهران بیان کرد: همواره در میان اقشار مختلف جامعه این مساله تداعی شده که فرهنگیان صرفا حقوق و معیشت و کمبود دستمزد خود را در نظر گرفته و اعتراض دارند حال آنکه در میان فرهنگیان افرادی صاحبنظر و پیگیر در موضوعات مختلف همچون آموزش باکیفیت و رایگان هستند و به تمام ابعاد آموزشی و پرورشی توجه دارند.دربخشیازمتناینکمپینکهدیروزدرفضایمجازیمنتشروازفرهنگیان خواسته شده آن را امضا کنند، آمده است که جمعی از فعاالن صنفی و رسانهای به همراهمعلمانوفرهنگیانسراسرکشوربهعنوانامضاکنندگاناینکمپین،ضمن یادآوری وعدههای انتخاباتی آقای روحانی، خواهان سپردن سکان مدیریت وزارت آموزش و پرورش به یکی از بیشمار زنان توانمند جامعه ایرانی هستیم که به ناحق در این سالها از حق مدیریت سیاسی کشور محروم ماندهاند.

این کمپین یادآور شده است: معتقدیم با چنین انتخابی، ضمن تحول در مسیر مدیریت آموزش و پرورش با توجه به توانمندی زنان ایرانی، زمینه برای الگوسازی صحیح در راستای افزایش کارآمدی و اعتماد به نفس دختران و زنان جامعه ایرانی نیز فراهم خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.