مطالباتداروییپاییز59 پرداختشده

Jahan e-Sanat - - News -

ایس/نا - رییس انجمن داروس//ازان ایران مژدهیآذر درباره آخرین وضعیت پرداخت مطالبات از سوی سازمانهای بیمهگر به داروخانهها گفت: سازمانهای بیمهگر مطالبات آبان و آذرماه سال گذشته را پرداخت کردهاند و از آذر به بعد را هنوز پرداخت نکردهاند. البته خوشبختانه مشکل حادی در زنجیره تامین دارویی کشور ایجاد نشده است اما اخیرا تعدادی از اقالم دارویی با کمبود مواجه ش//ده که ما هم دلیل آن را نمیدانیم وی درباره کمبود برخی اقالم دارویی ادامه داد: به عنوان مثال قرص B کمپلکس، ویتامین1B003 و چند قلم دیگر دچار کمبود شده و وقتی میخواهیم از نمایندگانی که برای سفارش دارو میآیند، سفارش دهیم، اعالم میکنند این اقالم را نداریم و یک مقدار کسریهای دارویی زیاد ش//ده اس//ت که دلیلش را نمیدانیم.رییس انجمن داروسازان ایران در ادامه صحبتهایش درباره مهمترین چالش داروخانهداران و داروسازان در کش//ور، گفت: مهمترین چالشی که در حال حاضر با آن مواجهیم، این اس//ت که توجهی به نظر اتحادیههای صنفی به طور عام و انجمن داروس//ازان ایران به طور خاص نمیش//ود و به نظرات نمایندگان ما در مسایل بها داده نمیشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.