بیکاری،علتاصلیکاهشسنزندانیان

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا- اصغر جهانگیر درباره چرایی کاهش سن زندانیان اظهار کرد: ما در اینزمینهکارهایپژوهشیبسیاریرادردستورکارقراردادیمومعتقدیمیکی از مهمترین مشکالتی که در جامعه وجود دارد؛ موضوع بیکاری و عدم اشتغال افراداست.رییسسازمانزندانهابااشارهبهاینکهبیکاریزمینهبدهکاریافراد را فراهم میکند، گفت: در صورتی که امکان شغل برای فرد نباشد، بدهکاری زمینه بزهکاری را برای فرد ایجاد کند، از همینرو مهمترین نکته برای ما این است که زمینه اشتغال را برای جوانان فراهم کنیم تا در سایه عدم اشتغال به بزه کشیده نشوند. مهمترین وظیفه ما در زندان اصالح و تربیت است اما این امر زمانی پاسخ میدهد که استمرار داشته باشد. این اصالح و تربیت نیازمند جنبههای زیرساختی است به این معنی که وقتی فردی در زندان حرفهای را آموخته، پس از آزادی و بازگشت به جامعه از آن شغل استفاده کند، وقتی این شرایطبرایشفراهمنباشد؛ناگزیربهکارهایگذشتهبازمیگردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.