ادامه آماده باش تمام مراکز درمانی

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا- وزیر بهداش//ت، درمان و آموزش پزش//کی درباره کنترل و مهار تب کریمه کنگو در کش//ور گفت: وزارت بهداش//ت تمام تمهیدات الزم را اندیشیده اس//ت و هماهنگی الزم را در این رابطه با سازمان دامپزشکی و واحدهای بهداشتی دارد. از ابتدای شیوع این بیماری کار اطالعرسانی انجام شده و باید ادامه پیدا کند تا مردم آمادگی الزم را به دست آورند.سیدحسن قاضیزادههاشمیدرادامهبااشارهبهاینکهبرایمقابلهبااینبیماریهماهنگی و همکاری الزم است، عنوان کرد: تمام مراکز بهداشتی و درمانی آمادهباش هستندوفکرمیکنمظرفهفتههایآیندهمشکلجدیوجودنداشتهباشد. تبکریمهکنگومهارشدهومردمنبایدنگرانیداشتهباشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.