15

Jahan e-Sanat - - News - فوتبال ایران

پرس//پوليس با پيروزي يك بر صفر مقابل لخويا در يك بازي منطقي و دفاعي به دور يكچهارم نهايي ليگ قهرمانان آسيا صعود كرد.

يكي، دو ماه بعد از جش//ن قهرماني پرسپوليس در ورزشگاه آزادي سرخها موفقيت ديگري را جشن گرفتند تا اين فصل از رقابتهاي فوتبال ايران براي آنها با حداكثر دستاورد به پايان برسد. اگرچه پرسپوليس در ابتداي كار با شكست ناباورانه مقابل قشقايي در جام حذفي انتقادهايي جدي را متوجه خود ديده بود.

در ش//رايطي كه تيم فوتبال استقالل دوشنبهشب گذش//ته با شكست سنگين از ليگ قهرمانان آسيا كنار رفت، پرسپوليس با آرايشي محتاط و يك بازي منطقي و حسابگرانه در زمين لخويا به پيروزي رسيد تا برانكو در شرايطي به كرواسي برگردد كه موفقيتي حداكثري را در فوتبال ايران تجربه كرده است. از خاطر نميبريم كه در زماني مشابه در دو فصل پيش او كه به تازگي سرمربي پرس//پوليس ش//ده بود، بعد از حذف الهالل ش//رايطي نامطمئن را در ايران تجربه ميكرد و شايد قصد داشت ب//ا وجود عالقه، كار در پرس//پوليس را به مربي ديگري تحويل دهد. با اين حال بازگشت او به ايران و پشت سر گذاشتن مصائب و سختيها باعث ايجاد تيمي شد كه ح//اال هوادارانش را تمام و كمال راضي ميكند و باعث غرور آنهاست.

پرسپوليس امسال با وجود همه بدبينيها به جمع هشت تيم ليگ قهرمانان آسيا رسيده و حاال فرصتي مناس//ب براي تقويت تيم پيش روي برانكو و مديران پرس//پوليس است تا سرخها در دور يكچهارم نهايي در مصاف با يكي از سه حريف قدر صعودكننده تالش خود را براي رس//يدن به نيم//ه نهايي ليگ قهرمانان انجام دهند.

اين موفقي//ت را بايد بيش از هر كس به پاي برانكو ايوانكوويچ نوشت كه حاال با محبوبيتي فوقالعاده خود را آم//اده چالشهاي مهمتر فوتبالي ميكند. او با كمي اس//تراحت در زادگاهش دوباره كار روي پرسپوليس را آغ//از خواهد كرد، تيمي كه بايد براي فصل آينده برنده و تاكتيكيتر از امسال باشد و اينبار خود را در مصاف با ميلياردرها و غولترها محك بزند.

پرسپوليسكهديداررفتمرحلهيكهشتمنهاييليگ قهرمانان آسيا برابر لخويا را با تساوي به پايان برده بود در ديدار برگشت به برتري رسيد و به مرحله بعد صعود كرد. ديدار برگشت تيمهاي فوتبال پرسپوليس و لخويا در مرحله يكهش//تم نهايي رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا سهشنبه گذشته در ورزشگاه السد شهر دوحه آغاز شد كه اين ديدار با برتري يك بر صفر سفيدپوشان ايران به پايان رسيد. اولينحضوردريكهشتم پرسپوليس موفق شد با برتري يك بر صفر برابر تيم پرستاره و چندمليتي لخويا راهي مرحله يكچهارم نهايي اين رقابتها شود تا تنها نماينده ايراني باشد كه در اين مرحله حاضر است. پرسپوليس تاكنون ششبار در ليگ قهرمانان آسيا حاضر بوده كه غير از دو مورد توانسته در چهار دوره ديگر راهي مرحله حذفي ليگ قهرمانان آسيا شود. سرخپوش//ان هيچ وقت نتوانستند تا قبل از بازي سهشنبهشب گذشته به جمع هشت تيم برتر آسيا راه يابند، اما در نهايت اين طلسم شكسته شد تا سرخها با هدايت برانكو ايوانكوويچ به اين مهم دست پيدا كنند. فصل ‪2002 -2003‬ پرس//پوليس در اولين حضور خود در ليگ قهرمانان آس//يا عملكرد چن//دان خوبي نداش//ت و در همان دور گروه//ي رقابتها حذف ش//د. در آن س//ال از هر گروه تنها يك تيم راهي مرحله بعد ميشد و پرسپوليس در گروهي كه تيمهاي پاختاكور ازبكستان، الطلبه عراق و نيس//ا تركمنستان در آن حضور داشتند در جايگاه دوم قرار گرفت و حذف شد. فصل ‪2008 -2009‬ پرسپوليس در دومين حضور خودش در اين سال راهي دور حذفي ليگ قهرمانان آسيا شد؛ جايي كه با هدايت وينگاداي پرتغالي در خانه برابر بنيادكار شكست خورد و همين باعث شد از رقابتها حذف شود. سرخپوشان در مرحله گروهي در گروه سه تيمي باالتر از الشباب عربستان و الغرافه قرار گرفتند ولي برابر بنيادكار با تك گل ريوالدو از روي نقطه پنالتي بازنده شدند. 2011-2012لصف پرسپوليس در سومين حضور خود در مرحله گروهي بار ديگر حذف شد و حرفي براي گفتن نداشت. در اين ساليكيازضعيفترينعملكردهايپرسپوليسراشاهد بوديم كه اين تيم در گروه خود در رده آخر قرار گرفت و نتوانست به مرحله بعد برود. 2012-2013لصف پرس//پوليس در اين سال بار ديگر توانست راهي دور حذفيليگقهرمانانآسياشودوليباشكست3برصفر برابر التحاد عربستان بار ديگر از حضور در جمع هشت تيم برتر باز ماند. اين بار قرمزها بعد از الهالل به عنوان تيم دوم راهي مرحله حذفي شدند و طبق قوانين AFC در يك بازي در زمين االتحاد عربستان به ميدان رفتند كه شكست خوردند. 2015-2016لصف پرسپوليس در پنجمين حضور خود در ليگ قهرمانان آسيا با هدايت حميد درخشان توانست به دور حذفي راه پيدا كند. اينبار نيز پرسپوليس به عنوان تيم دوم بعد از لخويا به مرحله بعد رسيد اما بار ديگر در اين مرحله به الهالل عربستان برخورد كرد و سه بر صفر شكست خورد تا از ليگ قهرمانان آسيا حذف شود. سرخپوشان در بازي نخست با يك گل در تهران پيروز شدند ولي در ورزشگاه الهالل با سه گل شكست خوردند. 2016-2017لصف در نهايت پرسپوليس اينبار با هدايت برانكو ايوانكوويچ براي اولين بار از مرحله يكهشتم نهايي پا را فراتر گذاشت و با شكست قهرمان ليگ قطر يعني لخويا راهي مرحله بعد شد. در اين مرحله پرسپوليس به عنوان تيم دوم بعد از الهالل به مرحله حذفي رسيد و با كنار زدن لخويا براي اولينباربهجمعهشتتيمبرترراهيافتوبهترينعملكرد خود را در تاريخ اين رقابتها ثبت كرد.

قرعهكش//ي مرحله يكچهارم نهاي//ي اين رقابتها سهش//نبه هفته آينده برگزار ميش//ود و پرسپوليس با يكي از سه تيم العين امارات، االهلي يا الهالل عربستان روبهرو خواهد شد. تفاوت برانكو و منصوريان تفاوت پرسپوليس با استقالل در مربيانشان بود كه اولي بينالملليتر اس//ت و بازيهاي سطح باالي زيادي ديده و منصوريان كه نتوانست براي صعود در آسيا نقشه درستي داشته باشد.

پرسپوليس با برد مقابل لخويا قطر در ليگ قهرمانان آس//يا به مرحله يكچهارم نهايي صعود كرد و استقالل مقابل العين امارات شكست سنگيني خورد. صرف نظر از اينكه العين يكي از پرقدرتترين تيمهاي غرب آسيا بود و نميتوان اين تيم را با لخويا روي كفه ترازو گذاشت اما يك نكته وجود داشت كه پرسپوليس را پيروز كرد و استقالل را مغبون.

اي//ن نكته برميگردد به نوع نگرش بازي توس//ط برانكو و منصوريان. سرمربي استقالل تيمش را مقابل العين براي دفاع مطلق و البته ضد حمله برنامهريزي كرده بود كه اين كار وي دو ايراد بزرگ داش//ت؛ اول اينك//ه يك گل برتري اصال ب//راي دفاع و ضد حمله مطلق كافي به نظر نميرس//يد و دوم اينكه براي ضد حمله هم استقالل از بازيكنان سرعتي خودش استفاده نكرده بود و اصالتا استقالل از نيمه زمين خودش هم نميتوانست عبور كند.

برانكو اما تيمش را با توازن بيشتري به ميدان فرستاده بود و با اس//تفاده از سرعت اميري و طارمي برنامهريزي خوبي داشت و لخويا را به راحتي مات كرد. در واقع برانكو نقشه راه بهتري داشت. او حتي براي كنترل يوسف العربي مهاجم تعويضي لخويا هم برنامه داشت اما استقالل هيچ برنامهاي نداشت نه براي كنترل عمر عبدالرحمان، نه براي كنترل ديگر بازيكنان حريف.

در واقع پرسپوليس با برنامه به ميدان رفت و استقالل بدون برنامه. فرق برانكو و منصوريان را ميتوانيد در همين بازيهاي بينالمللي ببينيد؛ آنجا كه برانكو از تجربياتش در جامجهان//ي، در قهرماني در چين، نايب قهرماني در عربستان و قهرماني در كرواسي و سومي در جام ملتهاي آسيا استفاده كرد و بازي را برد. منچستريونايتدارزشمندترينباشگاهاروپا شياطين سرخ اولين باشگاه دنياي فوتبال خواهند بود كه به ارزش سه ميليارد يورو خواهند رسيد.

براساسگزارشموسسه KPMG كهيكنهادبينالملليمميزيبنگاههاي اقتصادي است، منچستريونايتد با سبقت از رئالمادريد، ارزرشمندترين باشگاه فوتبال دنيا لقب گرفت. طبق اين گزارش، منچستريونايتد با ارزش 400/3 ميليارد يورو، باالتر از رئالمادريد با 895/2 ميليارد يورو و بارسلونا با 688/2 ميليارد يورو، ارزش//مندترين باشگاه دنياي فوتبال شناخته شده است. اين درحالي است كه اين نهاد، در انتهاي فصل ،2015-2016 ارزش رئالمادريد و منچستريونايتد را حدود 9/2 ميليارد يورو تخمين زده بود.

درماهجاري،منچستريونايتدازدرآمدساالنهبين065 تا075 ميليونپوندي خوددرسالجاريخبردادكهسودي9/191 ميليونپونديبراياينتيمبهدنبال خواهدداشت.شياطينسرخدرحالحاضر62 اسپانسربينالمللي،01 اسپانسر محليو82 شريكرسانهايوماليديگردارند.GMPK كه در كنار سه شركت ‪Deloitte، PricewaterhouseCoopers‬ و Young & Ernst يكي از چهارشركتبزرگمميزيدنياست،پيشبينيكردهاستكهمنچستريونايتد به اولين باشگاهي در دنياي فوتبال تبديل ميشود كه به ارزش اقتصادي سه ميليارد يورو دست مييابد. كاسياسدرراهپاريسنژرمن سنگربان اسپانيايي پورتو در حال مذاكره با باشگاه پاري سنژرمن است تا راهي اين تيم شود.

ايكر كاسياس دو فصل است كه در پورتو بازي ميكند و تا حدودي عملكرد خوبي در اين تيم داشته است اما به نظر ميرسد سنگربان سابق رئالمادريد به دنبال تجربه ديگري در فوتبال اروپاست.

روزنامه اكيپ فرانس//ه اعالم كرد كه مدير برنامههاي كاس//ياس در حال مذاكره با باش//گاه پاري سنژرمن است و اين احتمال زياد است كه او فصل بعد را در اين تيم فرانسوي بازي كند. هدايت پاريسنژرمن را اوناي امري مربي اس//پانيايي برعهده دارد و ش//ايد اين باعث شود تا كاسياس سنگربان نخست PSG شود. بيانيهخداحافظيرياضمحرزازلسترسيتي ستاره الجزايري تيم فوتبال لسترسيتي با انتشار بيانيهاي از هواداران اين تيم خداحافظي كرد.

درخواست جدايي رياض محرز از تيم لسترسيتي شوكي بزرگ به هواداران اين تيم بود. اين بازيكن الجزايري بعد از پايان فصل درخواست جدايي خود را تحويل باشگاه داده است. وي سهشنبه گذشته بيانيهاي را منتشر و بر اساس آن با هواداران تيم لستر خداحافظي كرد. محرز در اين بيانيه تاكيد كرد تنها به خاطر شرايط باشگاه در ليگ قهرمانان فصل اخير را در لسترسيتي باقي ماند و از تابستان گذشته به دنبال جدايي از اين تيم بود. پيشنهادهايلئوبرايمربيجديدبارسا ليونل مس//ي از ارنستو والورده، سرمربي جديد بارسا خواست كه هر چه سريعتر تيم را تقويت كند. والورده سهشنبه گذشته به صورت رسمي به عنوان سرمربي بارسا معرفي شد و كارش را در نيوكمپ آغاز خواهد كرد.

طبق ادعاي ديلي اس//تار، مس//ي از والورده درخواس//ت كرده كه هر چه سريعتر فيليپه كوتينيو و ماركو وراتي را جذب بارسا كند. كوتينيو در ليورپول نمايشهاي فوقالعادهاي داشته و بهترين بازيكن تيم در چند فصل اخير بوده اس//ت. همين نمايشها توجه بارسا را پيش از اين به او جلب كرده بود ولي به نظر، مسي به حضور او مصر است، هر چند ميداند بارسا كار سختي براي جذب ستاره ليورپول خواهد داشت.

ديگر بازيكن مد نظر مسي، ماركو وراتي، هافبك جوان پاري سنژرمن است. وراتي از فصل اول حضورش در پياسجي مد نظر بارسا بود و بسياري او را جانشين ژاوي در نوكمپ ميدانستند ولي بارسا تا به حال تالش جدي براي جذب او نكرده است. ستاره ايتاليايي فصل خوبي در پاريس پشتسر نگذاشت و به درهاي خروج باشگاه نزديك بود ولي اخيرا عنوان كرده كه ميخواهد در اين تيم بماند و براي جايگاهش بجنگد. طبق ادعاي ديلي استار، مسي تيمش را به جذب برناردو سيلوا نيز تشويق كرده بود ولي هافبك سابق موناكو با 43 ميليون پوند راهي منچسترسيتي شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.