پخش مستقيم تلويزيوني، فردا

Jahan e-Sanat - - News -

افقي: -1 از دروس نوشتني- قصري مهم و اصلي در تختجمشيد -2 حواري خيانتپيشه- تنپوش جنگي قدیمي- واحد شمارش پنير -3 پست و فرومایه- نامزد انتخاباتي- معروفترین باغ در صدر اسالم -4 تخممرغ انگليسي- خواب خوشایند- واجب و ضروري- خوراك ساده آبكي -5 شماره آغازگر- دگرگوني چهره به حالت زشتتر- پارسا و عابد صومعهنشين -6 موجب اندوه و دلآزردگي- لحظه كوتاه- طریق و مسير -7 بانگ ندا- اثر پاي مسافر- انيس كنج تنهایي- اینك -8 رفيق همدل- غمگين- شهر توليد فوالد در آلمان -9 پارچهباف- مار بسيار زهرآگين- موي در هم پيچيده- چله كمان -10 نااميدي- پاسخ مثبت انگليسي- از گلهاي زینتي -11 شهر گل در جنوبشرقي استان مركزي- گوهري سرخرنگ- حرف بينياز از شرح -12 جایگاه مهر و كين- تيز و قاطع- آگاه و خبره- چوب عطرآگين -13 حركت و جنبش عاميانه- شاگرد مدرسه ابتدایي- فلز چهره -14 نشاني محل- پارچه مشبك و نازك- راحتي و فراغت -15 از بناهاي نمادین تهران- بانوي انگليسي فرانسه- بلغارستان 17:40 زنده از شبكه ورزش برزيل- لهستان 19:30 شبكه ورزش ايتاليا- ايران 22:30 سايت آنتن

ج د و عمودي: -1 كتابي از احمد شاملو شاعر فقيد ایراني- استحكام كاال -2 درنده دریا- تخمين- نغمه موسيقي -3 ش//وهر ادبي- مجموعه كامل- بوي خ//وش- از القاب اروپایي -4 نصف آداب- مقتدا و پيش//وا- جذاب و درخور توجهپسوندي براي شباهت -5 دستگاه تكراركننده صوت- نخستين پيامبر- پایتخت امپراتوري ليدیه -6 گاوآهن- صدمه و آسيب- جفت نایكسان -7 كاالها- از انواع آزمون- داراي مقاومت در برابر شعله یا حرارت -8 ضمير مش//ترك- از القاب پيامبر گرامي اسالم)ص(دیوار بلند و محكم -9 روئينتن یونان باستان- آرزوي اوالد دارد- درآمدها -10 تصور- مورد پسند نيست- بزرگ و عظيم -11 روش//نتر و درخش//ان- زندگ//ي ب//دون آن ممك//ن نيست- ظاهرسازي -12 جان سپردن از غمي سخت- جایز و غيرحرام- سنگ سبز فام گرانقدر- نت مریض 31-حرفنخستالفبايفارسي-لعابنشاسته-واحدپول كشور آلباني- عقيده و نظر -14 جاهل- از چهارگوشهاي هندسي- وعده خوش -15 از ظروف- تدبير و فكر عالج جوابجدولشماره598 ل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.