استعفاي طاهري، دروغ بعد از صعود

Jahan e-Sanat - - News - تلكس

صبح ديروز رسانههاي ورزشي خبر از استعفاي علياكبر طاهري، مدير موفق باشگاه پرسپوليس دادند؛ خبري كه البته حقيقت ندارد و طاهري به هيچ وجه استعفايي به كسي اعالم نكرده است.

اصل اين خبر البته چيز تازهاي نيست و به نظر در ادامه مجادالت دو ماه گذشته باشگاه پرسپوليس و معاون وزير ورزش به بيرون درز كرده تا در نهايت اتفاق مدنظر مخالفان طاهري رقم بخورد.

در شرايطي كه بالفاصله بعد از انتشار خبر، معاون وزير ورزش هم اين خبر را تكذيب كرد، شايعات حكايت از اين دارد كه مباحث مربوط به اسپانسر پيامكي پرسپوليس و دخالت معاون وزير ورزش و اصرار او بر عقد اين قرارداد باعث ادامه تكدر خاطر طاهري شده و او براي روشن شدن مساله چارهاي جز موقعيت تعيين تكليف نميبيند.

وي كه البته مشكل مربوط به بازنشستگي را نيز دارد، بايد از مجوز وزارت ورزش استفاده كند كه اين مجوز با وجود قولهاي پياپي هنوز به طاهري تحويل نشده است. او كه با پرسپوليس به جمع هشت تيم ليگ قهرمانان رسيده و فصلي كامال موفق را در رقابت فوتبال ايران پشت سر گذاشته است، براي تقويت تيم، تمديد قراردادها و همچنين ادامه همكاري با برانكو ايوانكوويچ به نظر قطعي وزير درخصوص خود دل بسته است.

طبعا اگر وزير ورزش مايل به ادامه همكاري طاهري و پرسپوليس و ثبات مديريتي در اين باشگاه پرطرفدار باشد، موانع را از پيش پاي طاهري برخواهد داش//ت و در غير اين صورت در تصميماتي كه طي روزهاي آينده براي هر دو باشگاه استقالل و پرسپوليس گرفته ميشود، تغييراتي رخ داده و پست طاهري نيز با تغييراتي همراه شود؛ اتفاقي كه البته در شرايط فعلي و موفقيتآميز پرسپوليس بعيد است به مذاق طرفداران اين تيم خوش آيد.

نكته جالب درخصوص عملكرد مس//ووالن وزارت ورزش، موضوع عدم تمايل او به همكاري با اسپانسر است كه بهزعم باشگاه پرسپوليس در انجام تعهدات خود كوتاهي داش//ته و مشكالت مالي انتهاي فصل نيز به دليل همين مس//اله گريبان سرخپوشان را گرفت. اما شخص معاون وزارت ورزش كه در زمان مديريت خود در فدراس//يون نيز با اين اسپانسر همكاري ميكرد مصر به تجديد قرارداد و ادامه دو ساله آن اس//ت كه اين مس//اله براي طاهري قابل درك نيست. مديرعامل پرسپوليس ابتدا خواستار تسويهحساب اسپانسر كه رقمي سنگين به باشگاه بدهكار است، شده و بعد درخصوص ادامه كار تصميم ميگيرد اما اسپانسر انتظار دارد همانطور كه استقالل طلب خود را بخشيده و خواستار ادامه همكاري است، پرسپوليس هم در همان مسير قدم بردارد كه البته طاهري به هيچ عنوان حاضر به اين كار نيست و زير بار آن نرفته است.

حاال و با انتشار خبر استعفا كه قطعا از طرف طاهري نبوده، مشخص ميشود ارادهاي در بخشي از ورزش ايران به دنبال پايان كار مديرعامل پرس//پوليس است كمااينكه در دو هفته گذشته هم تحركاتي جدي براي جايگزيني افرادي امتحانپسداده به جاي طاهري صورت گرفته كه وزير ورزش با حضور آنها موافقت نكرده اس//ت. در نهايت انتظار هواداران پرسپوليس از مسعود سلطانيفر تعيين تكليف سريع در اين مورد است؛ اينكه آيا سرنوشت موفقترين باشگاه فوتبال ايران در اين فصل قرباني اعمال نفوذ گروهي ميشود كه خواستار سود مالي بيحد و حصر از پرسپوليس و البته استقالل است؟ منچسترسيتي اميدوار به تمديد قرارداد يحيي توره توافق نهايي استقالل با پژمان منتظري كافو: آلمان مدعي نخست قهرماني در جام كنفدراسيونهاست دعوت كمپاني به تيم ملي بلژيك بعد از دو سال مائوريسيو ساري، بهترين مربي فصل ايتاليا شد ونگر دو سال ديگر در آرسنال ميماند پائولو مالديني مدير تيم ملي فوتبال ايتاليا برونو آلوس به گالسكو رنجرز اسكاتلند پيوست د خيا هيچ برنامهاي براي ترك اولدترافورد ندارد

)منبع: خبرگزاريهاي داخلي(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.