منصوريان دو فصل ديگر قرارداد دارد

Jahan e-Sanat - - News -

دبير هياتمديره باشگاه استقالل گفت: هواداران بايد بدانند منصوريان دو فصل ديگر با باشگاه استقالل قرارداد دارد و با قدرت به كارش ادامه ميدهد.

استقالل با هدايت عليرضا منصوريان يك فصل موفق را پشت سر گذاشت و جزو بهترين تيمهاي فوتبال ايران بود. اما شكست عجيب و سنگين آبيپوشان در بازي برگشت مقابل العين باعث شده باز هم در برخي محافل ورزشي و فضاي مجازي شايعاتي پيرامون احتمال تغييرات در مديريت و حتي كادرفني باشگاه منتشر شود كه عمال باعث نگراني هواداران تيم در شرايط فعلي شده است.

در ح//وزه مديريت//ي از مدتها قبل حرف و حديثهاي زيادي درباره احتمال جدايي سيدرضا افتخاري از مديريت باشگاه در رسانهها منتشر شده و تاكنون اين خبر بارها و بارها از سوي مقامات وزارت ورزش تكذيب شده است. با اين وجود بعد از شكست سنگين شش بر يك مقابل العين، از سهشنبه گذشته باز هم موضوع جدايي افتخاري بر سر زبانها افتاده و همه منتظر هستند تا وزارت ورزش هرچه سريعتر تكليف مديريت باشگاه را روشن كند چون طبق برنامه قرار بود بالفاصله بعد از پايان بازي با العين، مذاكرات نهايي با بازيكنان براي تمديد قرارداد و پروسه جذب بازيكنان جديد كليد بخورد تا يك تيم قدرتمند براي حضور در مسابقات فصل بعد بدون هدر رفتن زمان بسته شود.

در هفتههاي گذشته هم برخيها با دامن زدن به اتفاقات گوناگون، صحبتها و خبرهايي درباره احتمال روي كار آمدن يك سرمربي جديد را مطرح كردهاند كه به نوعي فضاي دوگانهاي براي تيم استقالل به وجود آورده است. با اين حال معاون اجرايي، دبير هياتمديره و مسوول نقل و انتقاالت باشگاه استقالل درباره شايعه احتمال جدايي منصوريان واكنش نش//ان داده و خيال هواداران را بابت كادرفني تيمشان راحت كرده است.

پندار توفيقي درباره آينده منصوريان در استقالل تاكيد كرد: استقالل يك فصل بسيار خوب را با تالش مديريت باشگاه، هدايت كادر فني و زحمت بازيكنان، كادر پزشكي و تداركات در كنار حمايت بزرگ هواداران پشت سر گذاشت. به هر حال در فضاي مجازي و بعضا رسانهها هميشه شايعه و خبرهاي مختلفي منتشر ميشود. اما آنچيزي كه واقعيت دارد و هواداران ما بايد بدانند، اين است كه منصوريان دو فصل ديگر با باشگاه قرارداد دارد و با قدرت به كار خود ادامه خواهد داد. وي با برقراري يك تعامل خوب با باشگاه در تالش است تيمي قدرتمند را براي فصل بعد آماده حضور در مسابقات كند. وقتي باشگاه از مدتها قبل بر اساس درخواست كتبي منصوريان، مذاكره با بازيكنان فعلي تيم را براي تمديد قرارداد در دستور كار خود قرار داد، اين موضوع نشان ميدهد كه سرمربي تيم طبق قرارداد رسمي و خواست هواداران كسي نخواهد بود جز عليرضا منصوريان!

گفتنياستعليرضامنصوريانبعدازشكستسنگينمقابلالعينوحذفازآسيا و بازگشت كاروان استقالل از امارات به ايران در جمع هواداران حاضر در فرودگاه هم به آنها اعالم كرده تيم خوبي را براي فصل آتي خواهد بست. اين صحبت هم نشان ميدهد كه اين مربي هيچ نگراني بابت آينده كاري خود در استقالل ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.