سقوط 2 پلهاي شاگردان كيروش

Jahan e-Sanat - - News -

تيم ملي فوتبال ايران در آخرين رنكينگ اعالمي از سوي فيفا سقوط كرد. آخرين رنكينگ فدراس//يون جهاني فوتبال، فيفا امروز اعالم ميشود اما طبق بررسيهاي انجام شده اين رنكينگ در حالي از سايت فيفا اعالم خواهد شد كه تيم ملي فوتبال ايران دو رده سقوط را نسبت به ماه گذشته ميالدي تجربه كرده و با اعالم رسمي رنكينگ در رده سيام جهان قرار خواهد گرفت.

شاگردانكارلوسكيروشكهماهگذشتهدررده82 جهانبودندبدونبرگزاري ديدارهاي ملي در سطح فوتبال جهان 829 امتياز به دست آوردهاند و نسبت به ماه گذشته كه 820 امتياز كسب كرده بودند و در رده بيست و هشتم قرار داشتند، اينبار با دو پله سقوط مواجه شدند. با اين حال مليپوشان كشورمان همچنان در صدر تيمهاي آسيايي قرار دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.