شكست استقالل خوزستان برابر الهالل

Jahan e-Sanat - - News -

استقالل خوزستان كه مشكالت مالي زيادي داشت در مرحله يكهشتم نهايي ليگ قهرمانان آسيا حذف شد.

ديدار برگشت استقالل خوزستان و الهالل عربستان از اولين دقيقه بامداد ديروز در دوحه قطر آغاز شد كه اين بازي با برتري 2 بر يك الهالل به پايان رسيد و اين تيم راهي مرحله يكچهارم نهايي ليگ قهرمانان آسيا شد. نانگ دقيقه 12 براي استقالل خوزستان و خريبين دقيقه 16 و الدوساري 81 براي الهالل گل زدند.

استقالل خوزستان كه در اين فصل رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا مشكالت مالي زيادي داشت و بازيكنانش چند مرحله به خاطر اين مشكالت اعتصاب كردند در نهايت از دور مسابقات كنار رفتند اما با شرايطي كه داشتند همين كه تا مرحله يكهشتم نهايي باال آمدند، كار بزرگي انجام دادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.