توسعه گردشگری یکی از راههای رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی

Jahan e-Sanat - - News -

خألقانونیداریم مدیرکل حقوقی و امالک سازمان میراث فرهنگی گفت: »بخشی از مشکالت ما درباره اموال و اماکن تاریخی به دلیل قوانین فرسوده است.« یحیی نبیزاده اضافه کرد: »نگاه کلی سازمان میراث فرهنگی این است که قوانین مربوط به این حوزه مورد بازنگری و به روزرسانی قرار گیرد.«

او ادامه داد: »مطالعات فاز اول این پروژه در اواخرسال59 پایانیافتوباهمکاریمجلس پیشنوی//س الیحه قانونی می//راث فرهنگی در حال تدوین اس//ت ک//ه کمک میکند تا برداشتهای متعارف در محاکم کاهش یابد.«

نبیزاده اضاف//ه کرد: »قوانین کیفری نیز که فقط قوه قضاییه تصمیمگیر آن اس//ت با دعوت و مشارکت نمایندگان این قوه در حال بازنگری است.«

رییس کمیس//یون صنایع اتاق بازرگان//ی ایران گفت: یکی از راههای رس//یدن به رش//د اقتصادی هشت درصدی، توسعه گردشگری است.

ابوالفضل روغنی در نشست تخصصی توسعه گردشگری پایدار و توانمندسازی اقتصادی جوامع محلی که در اتاق ایران برگزار ش//د، گفت: »در حال حاضر بس//یاری از کشورها برای رسیدن به توس//عه اقتصادی پایدار به دنبال س//رمایهگذاری در بخش گردشگری هستند و این صنعت یکی از بنیادیترین اهرمهای اقتصادی در کشورها محسوب میشود.«او در ادامه با اشاره به صنعت گردش//گری در سراسر جهان گفت: »فرانسه، اسپانیا، ایتالیا و ترکیه از جمله کشورهای موفق در صنعت گردشگری هس//تند. برای مثال ترکیه ساالنه 120 میلیارد دالر درآمد از توریسم و گردشگری کسب میکرد.«رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: »اگرچه ایران جزو 10 کشور برتر از نظر جغرافیایی و بومی است که این خود جاذبه خوبی برای جذب گردشگر است اما متاسفانه کشور زیرساختهای الزم برای جذب گردشگر را ندارد که باید به این مهم توجه شود.«او تاکید کرد: »مسووالن کشور باید برای گسترش صنعت کشور انعطافپذیری الزم را داش//ته باشند و در جهت بهبود شرایط جذب گردشگر در زمینههای مختلف توریسمدرمانی، توریسم زیارتی، توریسم تفریحی ...و اس//تفاده کنیم.«در ادامه نشست تخصصی توسعه گردشگری پایدار و توانمندسازی اقتصادی جوامع محلی، معاون بازرگانی اتاق بازرگانی ایران، گفت: »پیشنیاز حوزه گردشگری تعامل با جهان و دیپلماس//ی سیاسی است و تا زمانی که دچار تنش و چالش باش//یم پیشرفتی در زمینه گردشگری نخواهیم داشت.«مظفر علیخانی بیان کرد: »عالوه بر تعامل خارجی، به امنیتاجتماعی،امنیتاقتصادیوثباتدرداخلکشورنیازداریم تا هر گردشگری که وارد کشور میشود، خود به عنوان مبلغی برای کشورمان باشد.«او ادامه داد: »اتاق بازرگانی ایران، سازمان میراث فرهنگی )به عنوان نماینده دولت( و جوامع دانشگاهی و علمی سه ضلع اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی هستند که همکاری و همگرایی آنها در اتخاذ سیاستهای درست موثر است.«

معاونت فنی بازرگانی اتاق بازرگانی ایران گفت: »س//ازمان گردش//گری باید کارها را به بخشخصوصی واگذار کند و خود تنه//ا نقش نظارتی را برعهده بگی//رد چراکه تجربه ثابت کرده حتی اگر بخش دولتی تنها یک درصد س//هام هم داشته باشد اجازه رقابت را از بخشخصوصی میگیرد.«علیخانی با بیان این که با نگاه تبدیل س//ازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه موافق اس//ت، اضافه کرد: »اگر این اتفاق بیفتد و وزیری در راس امور قرار گیرد که موظف باشد در برابر مسایل پیش آمده به مجلس و بخشخصوصی پاسخگو باشد از نظر بودجه و تعامالت بسیار تعیینکننده است که امیدواریم این اتفاق هر چه زودتر بیفتد.«در ادامه این مراسم »ضیایی« استاد دانشگاه عالمه طباطبایی درباره اهمیتگردشگریگفت:»گردشگریفعالیتاقتصادیاستکهبا سرعت زیادی رشد میکند و با وجود شوکهایی همچون ناامنی، جنگ، بیماری و موارد دیگر اما همواره نرخ فزایندهای در رشد اقتصادی جوامع داشته است.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.