سعدآباد و نیاوران متعلق به دستگاه خاصی نیست

Jahan e-Sanat - - News -

معاون میراث فرهنگی معتقد اس//ت اگر درباره تصاحب کاخهای نیاوران و س//عدآباد توسط بنیاد مستضعفان اهمال شود و تخریبی صورت بگیرد، همه مورد مواخذه هس//تند و میگوید: »برای حفظ میراث مردم مالحظه سیاسی و افراد را نمیکنیم، کاخهای سعدآباد و نی//اوران اموال مردم اس//ت و نه دس//تگاه خاص.«

محمدحسنطالبیان،معاونمیراثفرهنگی سازمانمیراثفرهنگیوگردشگریدرنشست بررسی وضعیت آثار تاریخی در اختیار بنیاد مستضعفان، با تاکید بر اینکه وظیفه سازمان میراث فرهنگی نظارتی و حاکمیتی اس//ت، توضیح داد: »در مورد تصاحب کاخهای نیاوران و سعدآباد توس//ط بنیاد مستضعفان، اگر ما اهمال//ی کنیم و این اموال مصادره یا تخریب شوندموردمواخذههستیم.درسهسالگذشته از همه دس//تگاهها خواستهایم فهرست اموال میراثی خود را اعالم کنند که متاسفانه به جز آموزش و پرورش، وزارت علوم و سازمان اوقاف و امور خیریه که بخشی از اموال خود را اعالم کردهاند، باقی دستگاهها به مکاتبات متعدد ما پاسخی ندادند.«او اضافه کرد: »ناگزیر شدیم از طریق شورای عالی میراث فرهنگی به ریاست اسحاق جهانگیری موضوع را پیگیری کنیم که متعاقباجهانگیریبخشنامهایرابههمهنهادها برای ارائه فهرست اموال تاریخیشان ابالغ و آنها را موظف به اجرای آن کرد.«

معاون سازمان میراث فرهنگی تاکید کرد: »پس از گذش//ت مدت قاب//ل توجهی از این بخش//نامه هنوز دستگاهها همکاری الزم را با ما ندارند. به همین منظور به سازمان بازرسی کل کشور متوسل شدیم تا برای حفظ ثروت ملی اقدامی انجام دهیم.«

ش/هرداری و شورای ش/هر به جای اظهار نظر و تخریب به فکر حفظ ثروت ملیباشند

طالبیان در مورد ثبت خانه ثابتپاس//ال و موانع موجود نیز گفت: »متاس//فانه این خانه تاریخی در طرح تفصیلی شهری دیده نشده در حالی که از نظر اجتماعی، تاریخی و معماری و شهرسازی دارای ارزشهای ثبت ملی است.«

او ب//ر نق//ش ش//هرداری در حف//ظ خانه ثابتپاس//ال تاکید کرد و گفت: »ش//هرداری و ش//ورای شهر نیز به جای اظهار نظر درباره تخری//ب و تعریف کارب//ری جدید برای خانه ثابتپاسالبایددرحفظاینثروتملیپیشقدم و حساس باشند.«

معاون سازمان میراث فرهنگی یادآور شد: »با وجود گفته مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران مبنی بر توافق با مالک فعلی برای دخل و تص//رف در بخش غیرتاریخی این مکان به صراحتمیگویمهرگونهتصمیمگیریدرمورد خانه ثابتپاسال باید به ترتیب از فرآیند رسمی شورایفنیسازمانمیراثفرهنگی،کمیسیون ماده پنج و شورای عالی معماری و شهرسازی گذر کند و هیچ شخصی از من گرفته تا دیگری حق دور زدن این فرآیند را ندارد.«

حفظ میراث فرهنگی از نظر قوانین در تنگنا قرار دارد

نعم//ت احم//دی، وکیل دادگس//تری و حقوق//دان که ب//ه دلیل عالقه ب//ه فرهنگ ایران، دکترای تاریخ نیز دارد، در این نشست گفت: »از جنبه تاریخی فرمان مش//روطه در س//ال 1285 در کاخ صاحبقرانی//ه نیاوران توسط مظفرالدینشاه امضا شده و بهانه بنیاد مستضعفان برای تصاحب این کاخ به عنوان اموال پهلوی غیرقابل قبول است.«

او اضافه کرد: »کاخ سعدآباد نیز به دوره تاریخی احمدش//اه برمیگردد، بنابراین نه متعلق به شاه س//ابق بلکه متعلق به اموال دولت ایران اس//ت. از نظر حقوقی نیز عالوه بر مطالبی که امام خمینی)ره( در روزهای نخست پس از انقالب اسالمی عنوان کردند، الیحه قانونی کاخهای نیاوران و سعدآباد در تاریخ بیست و سوم فروردین 59 نگهداری این کاخه//ا را به میراث فرهنگی س//پرده است.«

چرا قاضی پرون/ده از الیحه قانونی سال 59 بیاطالع بود

نعم//ت احمدی درباره رای صادره )به نفع بنیاد( در دادگاه اولیه مناقش//ه بین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و بنیاد مستضعفان برای نگهداری از کاخهای

برای ثبت خانه ثابتپاسال نیازی به همکاری میراث تهران نداریم

مدیرکل حفظ و ثبت آثار و اماکن تاریخی و فرهنگی کشور نیز عنوان کرد: »به روال معمول برای ثبت خانه ثابتپاسال باید اداره کل میراث فرهنگی استان تهران در طول دو سال گذشته پرونده را جمعآوری و برای ما ارسال میکرد اما به هر دلیل این اتفاق نیفتاده و بر اسال روالی که داریم راسا نسبت به این موضوع اقدام کردیم، مقدمات ثبت فراهم شده و ضرورتا نیازی برای همکاری با میراث استان تهران نداریم.«

فرهاد نظری تاکید کرد: »برای جلوگیری از تخریب خانههای تاریخی با ش//ورای عالی معم//اری و شهرس//ازی تواف//ق کردیم تا به شهرداران ابالغ کند هر گونه صدور مجوز برای تغییروتخریبخانههایقبلازسال5531 را به اطالع ما برساند.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.