»نقاب« در تماشاخانه دا

Jahan e-Sanat - - News -

پرفورمنس»نقاب«ازهفتهگذشتهاجرایخوددرخانهنمایش داراآغازکردهومیزبانعالقهمندانتئاتراست.محمودمعصومپناه کارگرداناینپرفورمنسدربارهایناثرمفهومیگفت:»پرفورمنس نقاب درباره آدمهایی است که در برابر اتفاقات و شرایط اجتماعی، نقاببرچهرهمیزنند.نقابهاییبهدالیلمتفاوتکهمیتواندبه خاطر منافع شخصی است، یا ترس از آینده و همچنین قضاوت دیگران. اما در گذر زمان، شخصیت و هویت واقعی این آدمها زیر بار نقابها گم میشود و در نهایت چیزی جز تنهایی و سقوط نمیماند. شاید انسانها از ابتدای تاریخ آموختهاند که نقابهای نامرئی به چهره خود بزنند. نقابهایی برای بازی در نمایشی که هر روز در اجتماع در حال اجراست. هرچه جامعه بشری پیشرفت بیش//تری داشته باش//د، این نقابها هم سنگینتر و ضخیمتر میشوند و ما را از فطرت خود دور میکنند. گاهی اسمشان را میگذاریم آداب اجتماعی، گاهی آداب کاری و گاهی هم دروغ مصلحتی برای دوستی و آشتی. نقابهایی که گاهی تا مرگ با ما هستند.«محمود معصومپناه همچنین در ادامه بیان کرد: »من مخاطبراکامالآزادگذاشتهام.تعدادیماسکرارویدیوارآویزان کردهایم و گاهی بازیگران ما آن را به صورت تماشاچیان میزدند. من به این فکر کردم که مخاطب با درک فیزیکی این ماسک را به صورت بزند تا این مفهوم را کامال لمس کند. بعضیها ماسک را بالفاصله در میآوردند و بعضی میگذاشتند روی صورتشان بماند و این درگیر شدن مخاطب با این موضوع هدف اصلیمان است. شخصیت بنده در این نمایش کسی است که سالهاست پشتنقابپنهانشدهوحاالبهدنبالرهاییمیگردد.«اودرپایان به نمایشگاه ماسکی که در کنار این پرفورمنس و در خانه نمایش دا برگزار کرده هم اشاره کرد و گفت: »این نمایشگاه قسمتی از طرح من بود. با گالریهای دیگری که صحبت میکردم به من گفتند اگر میخواهی این ماسکها را بفروشی باید اول در گالری باشد و اگر اول اجرا کنی ما قبول نمیکنیم. ولی من میخواستم این کار را با این پرفورمنس آغاز کنم. چون دوست داشتم این مفهوم از اجتماع آغاز شود و سپس به فردیت افراد برود و بعد از آن هم در جمعهای دوس//تانه در رابطه با آن صحبت کنند. آدمهای این نمایش در هرسه بخش ناقص هستند و در جامعه شاد نیستند. حتی در مهمانیها هم شادی وجود ندارد و این درد جامعه ماست که متاسفانه برخی از جوانان به سمت مواد مخدر و سیاهیها میروند. تمام سعی بنده این بوده که آدمهای عادی همبتوانندکارراببینندوبفهمندوطبقهمتوسطجامعهبهدیدن کار بیایند، چراکه طبقه پایین دغدغه سینما و تئاتر ندارد. چون او گرسنه است و باید به دنبال مسایل زندگی باشد. برای آینده نیز طرحی در ذهنم است که میخواهم در مناطق جنوب شهری نیز نمایشی مدرن را به صورت رایگان اجرا کنم. ما باید برای تمام اقشارجامعهکارکنیم.بهقولحضرتموالنا»بگشانقابازرخ/که رخ توست فرخ« این کاملترین چیزی است که در پایان میتوانم بگویم.«گفتیاستنمایش»نقاب«تاروزجمعه21 خردادهرشب ساعت03:02 درخانهنمایشدابهنشانیمیدانفاطمی،خیابان شهید گمنام، خیابان جهانمهر، پالک 26 اجرا میشود و برای دانشجویان همراه با تخفیف خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.